1asig.ro
1asig.ro

Regulamentul privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare va intra in vigoare din martie 2021

5 min. / 1.540 cuvinte
Regulamentul privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare va intra in vigoare pe 10 martie 2021, a anuntat BIPAR (Federatia Europeana a Intermediarilor in Asigurari), precizand ca intermediarii de asigurari si servicii financiare vor tine cont, in procesul de consiliere, de cosideratiile privind factorii de mediu, sociali si de guvernanta (Environmental, Social and Governance - ESG).

PROMO


Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European si al Consiliului, din 27 noiembrie 2019, privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare (text cu relevanta pentru SEE) stabileste pentru participantii la piata financiara si consultantii financiari norme armonizate privind transparenta in legatura cu integrarea riscurilor legate de durabilitate si luarea in considerare a efectelor negative asupra durabilitatii in cadrul activitatilor lor si privind furnizarea informatiilor privind durabilitatea in ceea ce priveste produsele financiare.

Intrucat Uniunea se confrunta din ce in ce mai mult cu consecintele catastrofale si imprevizibile ale schimbarilor climatice, cu epuizarea resurselor si cu alte aspecte referitoare la durabilitate, sunt necesare actiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci si prin sectorul serviciilor financiare. Prin urmare, participantii la piata financiara si consultantii financiari ar trebui sa aiba obligatia de a prezenta informatii specifice cu privire la abordarile lor in ceea ce priveste integrarea riscurilor legate de durabilitate si luarea in considerare a efectelor negative asupra durabilitatii.

De asemenea, regulamentul vizeaza sa reduca asimetriile la nivel de informatii din relatiile comitent-prepus in ceea ce priveste integrarea riscurilor legate de durabilitate, luarea in considerare a efectelor negative asupra durabilitatii, promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale, si investitiile durabile prin impunerea participantilor la piata financiara si consultantilor financiari a obligatiei de a prezenta investitorilor finali informatii precontractuale si continue atunci cand actioneaza in calitate de prepusi ai acelor investitori finali (comitenti).

Acesta impune participantilor la piata financiara si consultantilor financiari care ofera consultanta de investitii sau consultanta de asigurari cu privire la produse de investitii bazate pe asigurari (IBIP), indiferent de conceperea produselor financiare si de piata tinta, sa publice politici scrise privind integrarea riscurilor legate de durabilitate si sa asigure transparenta unei asemenea integrari.

Pentru a asigura o aplicare coerenta si consecventa a prezentului regulament, este necesar sa se stabileasca o definitie armonizata a "investitiilor durabile", care prevede obligatia societatilor in care s-a investit de a respecta practici de buna guvernanta si sa se garanteze principiul precautiei de "a nu provoca prejudicii semnificative", astfel incat nici obiectivul de mediu si nici cel social sa nu fie prejudiciate in mod semnificativ.

Conform documentului, "investitia durabila" este definita ca "o investitie intr-o activitate economica care contribuie la un obiectiv de mediu, masurat spre exemplu prin indicatori-cheie in materie de utilizare eficienta a resurselor privind utilizarea energiei, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei si a terenurilor, in materie de productie de deseuri si emisiile de gaze cu efect de sera, precum si in ce priveste efectele asupra biodiversitatii si asupra economiei circulare, sau o investitie intro activitate economica ce contribuie la un obiectiv social, in special o investitie care contribuie la combaterea inegalitatii sau care promoveaza coeziunea sociala, integrarea sociala si raporturile de munca sau investitii in capital uman sau in comunitati dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu conditia ca astfel de investitii sa nu prejudicieze in mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective si ca societatile in care s-a investit sa urmeze practici de buna guvernanta, in special in ceea ce priveste structuri de gestionare solide, raporturile cu forta de munca, remuneratia personalului relevant si conformitatea cu obligatiile fiscale".

Luarea in considerare a factorilor de durabilitate in procesul de luare a deciziilor si in procesul de consultanta privind investitiile poate aduce beneficii mai ample decat cele de pe pietele financiare. Aceasta poate spori rezilienta economiei reale si stabilitatea sistemului financiar. In acest mod, aceasta poate avea un efect asupra randamentului produselor financiare. Prin urmare, este esential ca participantii la piata financiara si consultantii financiari sa furnizeze informatiile necesare pentru a le permite investitorilor finali sa ia decizii de investitii in cunostinta de cauza.

Pentru a spori transparenta si a informa investitorii finali, accesul la informatiile privind modul in care participantii la piata financiara si consultantii financiari integreaza riscurile legate de durabilitate relevante, fie ele semnificative sau susceptibile de a fi semnificative, in procesele de luare a deciziilor privind investitiile, inclusiv in aspectele organizationale, de gestionare a riscurilor si de guvernanta a acestor procese, si respectiv in procesele consultative, ar trebui sa fie reglementat prin obligarea acestor entitati la mentinerea de informatii concise cu privire la aceste politici pe site-urile lor internet.

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului (18) impune obligatii de transparenta in ceea ce priveste aspectele de mediu, sociale si de guvernanta corporativa in cadrul raportarii nefinanciare. Cu toate acestea, forma si prezentarea impuse de respectiva directiva nu sunt intotdeauna adecvate pentru utilizarea directa de catre participantii la piata financiara si de catre consultantii financiari in relatia acestora cu investitorii finali. Participantii la piata financiara si consultantii financiari ar trebui sa poata opta sa utilizeze informatiile din rapoartele administratorilor si din declaratiile nefinanciare in sensul prezentului regulament in conformitate cu respectiva directiva, dupa caz, se precizeaza in documentul citat.

Prezentul regulament nu ar trebui sa impiedice statele membre sa adopte sau sa mentina in vigoare dispozitii mai stricte privind publicarea politicilor de adaptare la schimbarile climatice si privind informatiile suplimentare adresate investitorilor finali cu privire la riscurile legate de durabilitate cu conditia ca participantii la piata financiara si consultantii financiari in cauza au sediul social pe teritoriul acestora. Cu toate acestea, astfel de dispozitii nu ar trebui, sa impiedice aplicarea efectiva a prezentului regulament sau indeplinirea obiectivelor sale.

1.385 accesari