1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

LEGEA nr. 698/2005 privind pensiile facultative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
10 februarie 2005

CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art.1 - Prezenta lege stabileste:
a) principiile elaborarii si autorizarii prospectului schemei de pensii facultative si ale fondului de pensii facultative;
b) principiile organizarii si functionarii administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu;
c) reglementarea si supravegherea prudentiala a administrarii fondurilor de pensii facultative.
Art.2 - (1) in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activele unui fond de pensii facultative reprezinta instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;
2. activul personal reprezinta suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond;
3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumita data reprezinta valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;
4 actul individual de aderare reprezinta un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator si contine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii;
5. actionar semnificativ reprezinta persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;
6. administrarea speciala reprezinta exercitarea raspunderii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii facultative, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor;
7. administratorul special poate fi orice persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii, desemnata de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata;
8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investitiilor, o societate de asigurari, autorizate conform legislatiei care reglementeaza domeniile in care activeaza, a caror autorizatie este in vigoare si care sunt autorizate, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative si optional, de a furniza pensii private;
9. angajatorul reprezinta persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, potrivit Legii nr 53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare;
10. beneficiarul reprezinta mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
11. beneficii colaterale reprezinta orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative;
12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, reprezinta autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
13. Consiliul de Supraveghere Speciala reprezinta doua sau mai multe persoane, in functie de numarul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numarul de participanti la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asista si supervizeaza activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii;
14. contractul de administrare reprezinta contractul incheiat intre administrator si participant care are ca obiect administrarea fondului de pensii;
15. contributiile reprezinta sumele platite de catre participanti si/sau in numele acestora la un fond de pensii;
16. depozitarul reprezinta institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii facultative;
17. fondul de pensii facultative reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi;
18. fondul de garantare a pensiilor reprezinta fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii reglementat si supravegheat de Comisie;
19. fondul propriu minim reprezinta fondul constituit obligatoriu de fiecare administrator, echivalent cu 25% din costurile fixe ale administratorului din anul precedent in scopul compensarii diferentelor intre cheltuielile si beneficiile preconizate si cele reale;
20. instrumentele financiare reprezinta valori mobiliare, titluri de participare la organismele de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit, contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri, contracte forward pe rata dobanzii, swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni, optiuni pe orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri, incluzand optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii, orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata, cu exceptia instrumentelor financiare derivate pe marfuri;
21. instrumentele financiare derivate reprezinta contractele bazate pe bunuri ce confera fiecarei parti dreptul de decontare in numerar sau cu ajutorul altui instrument financiar, cu exceptia cazului in care sunt angajate sa indeplineasca si continua sa indeplineasca cerintele preconizate ale institutiei de credit privind achizitia, vanzarea sau utilizarea, au fost desemnate pentru acest scop la momentul initial si se preconizeaza ca vor fi decontate prin livrarea bunurilor;
22. participantul reprezinta persoana, care contribuie sau/si in numele caruia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are, in viitor, un drept la o pensie facultativa;
23. pensia facultativa reprezinta suma platita periodic, pe viata, titularului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public;
24. ponderea zilnica a unui fond reprezinta raportul dintre activul net total al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate in ziua respectiva;
25. ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada reprezinta media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectiva;
26. prospectul schemei de pensii facultative reprezinta documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii;
27. provizionul tehnic reprezinta un volum adecvat de pasive corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice si pe cele privind investitiile.
28. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezinta rata anualizata a produsului randamentelor zilnice, masurate pe o perioada de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unitati de fond din ziua respectiva si valoarea unitatii de fond din ziua precedenta;
29. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezinta suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectiva;
30. rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a tututor fondurilor in perioada respectiva, diminuata cu patru puncte procentuale si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva;
31. riscuri biometrice reprezinta riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate;
32. schema de pensii facultative reprezinta un sistem de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul colecteaza si investeste activele fondului de pensii facultative in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii facultative;
33. societatea de pensii reprezinta societatea pe actiuni, constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei comerciale si cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si optional, furnizarea pensiilor private;
34. stat membru de origine reprezinta statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;
35. stat membru gazda reprezinta statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European a carui legislatie sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabila relatiei intre angajator si participanti;
36. stat tert reprezinta oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European;
37. unitatea de fond reprezinta raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative si valoarea la zi a unei unitati de fond .
(2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:
a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si, in acelasi timp, detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati;
e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori supraveghere al respectivei entitati;
f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea, inclusiv, al oricarei persoane prevazute la lit.a)-e).

CAPITOLUL II - infiintarea societatilor de pensii, autorizarea si retragerea autorizatiei administratorilor
Art.3 - (1) Pot administra fonduri de pensii facultative societatile de pensii, societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare, autorizate de Comisie in acest scop.
(2) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurari prevazute la alin.(l) sunt infiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementeaza domeniul lor de activitate.
Art.4 - (1) Societatile de pensii necesita autorizare de catre Comisie pentru constituire si administrare.
(2) Persoanele care intentioneaza sa infiinteze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire a unei societati pe actiuni.
(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii este insotita de urmatoarele documente:
a) proiectul actului constitutiv;
b) dovada ca fondatorii detin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum si provenienta acestora;
c) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale fondatorilor;
d) documente privind fondatorii, cu informatii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei;
e) documente din care sa reiasa situatia financiara a fondatorilor in ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;
f) declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, din care sa rezulte ca detin individual sau in legatura cu alte persoane implicate in orice societate comerciala, cel putin 5% din capitalul social sau a drepturilor de vot;
g) documente privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, dupa caz, curriculum vitae datat si semnat, care sa specifice calificarea si experienta profesionala, copia actului de identitate, copia diplomei de studii;
h) cazierele judiciare si fiscale ale candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, daca este cazul;
i) proiectul regulamentului de organizare si functionare al societatii de pensii; j) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social; k) dovada platii taxei privind cererea de autorizarea de constituire.
(4) Comisia poate solicita in scris si alte documente si informatii suplimentare celor prevazute la alin.(3) potrivit reglementarilor cuprinse in normele Comisiei.
Art.5 - (1) Comisia poate solicita fondatorilor, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente si informatii suplimentare, pe care acestia trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.
(2) Comisia verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente si sa obtina de la acestea orice documente si informatii pe care le considera relevante.
Art.6 - Comisia analizeaza cererea pentru autorizare de constituire si procedeaza, in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa si motivata.
Art.7 - Comisia aproba cererea pentru autorizare de constituire daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) fondatorii dispun de resursele financiare necesare varsarii capitalului social prevazut de lege;
b) fondatorii nu au datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;
c) calitatea actionarilor si a membrilor propusi de consiliul de administratie si comitetul de directie garanteaza gestiunea corecta si prudentiala a fondului de pensii;
d) fondatorii, membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie nu sunt in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment si nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, dupa caz, si nu au fost implicati in nici un fel de scandaluri financiare;
e) membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie au pregatirea si experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;
f) denumirea societatii de pensii nu este de natura sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane;
g) fondatorii fac dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;
h) se face dovada achitarii taxei pentru cererea de autorizare de constituire.
Art.8 - (1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire in urmatoarele situatii:
a) documentatia prezentata ramane incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.7.
(2) Decizia de respingere scrisa si motivata se comunica fondatorilor, in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art.9 - (1) Fondatorii inregistreaza societatea la Oficiul National al Registrului Comertului in termen de 30 zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.
(2) Depasirea termenului prevazut la alin.(l) duce la pierderea valabilitatii autorizatiei de constituire.
(3) Autorizatia de constituire a unei societati de pensii nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de administrare.
Art.10 - (1) Administratorul trebuie sa obtina autorizatie de administrare a fondurilor de pensii facultative de la Comisie.
(2) in vederea obtinerii autorizatiei de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurari depune la Comisie o cerere insotita de urmatoarele documente:
a) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului;
b) dovada varsarii sau a reintregirii capitalului social, dupa caz;
c) declaratia privind politica de investitii;
d) planul de afaceri pe trei ani;
e) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;
f) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de administrare,
g) orice alte documente si informatii suplimentare prevazute in normele Comisiei.
(3) Comisia poate solicita societatii de pensii, societatii de administrare a investitiilor sau societatii de asigurari, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente si informatii suplimentare, pe care acestea trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.
(4) Comisia analizeaza cererea pentru autorizatie de administrare si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa si motivata.
Art.11 - Decizia de respingere se comunica, in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art.12 - (1) Modificarea continutului documentelor care au stat la baza autorizatiei de administrare trebuie aprobata, in prealabil, de Comisie, cu exceptia cazului in care modificarea este in afara controlului administratorului.
(2) Comisia analizeaza modificarile in conformitate cu procedura de autorizare prevazuta la art.10 si aproba sau respinge modificarile solicitate. Decizia se comunica potrivit prevederilor art. 11.
Art.13 - (1) Comisia intocmeste si tine evidenta in Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor, denumit in continuare Registru. (2) Registrul cuprinde:
a) denumirea si natura fondului de pensii;
b) denumirea, sediul, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare ale administratorului;
c) lista actionarilor administratorului, a membrilor Consiliului de administratie si a detinerilor de actiuni de catre acestia;
d) denumirea, sediul, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare ale depozitarului;
e) codul autorizatiei fondului de pensii facultative, codul autorizatiei administratorului si codul avizului depozitarului;
f) statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European in care functioneaza administratorul, in cazul desfasurarii activitatilor in conditiile prevazute la art. 29 alin.(3);
g) alte informatii prevazute in normele Comisiei.
(3) Registrul are rolul de a inregistra si actualiza evidenta fondurilor de pensii si a administratorilor acestora.
(4) La data acordarii autorizatiei de administrare, Comisia inscrie administratorul in Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor.
(5) Orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizatiei administratorului se consemneaza in Registru.
Art.14 - Denumirea societatii de pensii care obtine autorizatie de administrare in conformitate cu prezenta lege, contine sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii".
Art.15 - (1) Activitatea unui administrator cuprinde, in principal, urmatoarele:
a) colectarea contributiilor participantilor, transformarea lor in unitati de fond si actualizarea informatiilor privind conturile acestora;
b) transferul de lichiditati banesti si decontarea cheltuielilor privind operatiunile fondului de pensii facultative;
c) evidenta, administrarea si investirea activelor fondului de pensii;
d) calculul sumei din contul fiecarui participant la sfarsitul perioadei de acumulare, conform legii;
e) calculul valorii nete a activelor fondului de pensii si al unitatii de fond, in fiecare zi lucratoare;
f) convertirea contributiilor si transferurilor de lichiditati banesti in unitati de fond;
g) evidenta conturilor individuale, precum si furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul participantilor;
h) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului de pensii;
i) efectuarea platilor datorate entitatilor implicate;
j) gestionarea relatiilor cu entitatile implicate;
k) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea rapoartelor, potrivit legii;
1) gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind fondul de pensii, activitatea proprie, participantii si beneficiarii sai;
m) alte activitati prevazute in normele Comisiei.
(2) Activele si pasivele fiecarui fond de pensii facultative sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activitati si de contabilitatea proprie ale administratorului, fara posibilitatea transferului intre fonduri sau intre fonduri si administrator.
(3) Toate activele si pasivele corespunzatoare activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative sunt restrictionate, gestionate si organizate separat de alte activitati ale societatilor de asigurari, respectiv ale societatilor de administrare a investitiilor, fara posibilitatea de transfer.
(4) Activele si pasivele restrictionate, gestionate si organizate separat, prevazute la alin.(3), sunt limitate la operatiunile legate de fondurile de pensii si activitati conexe.
(5) Contabilitatea operatiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectueaza in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
(6) Comisia elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii si in domeniul arhivarii, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
(7) Situatiile financiare si cele privind operatiunile oricarei entitati supuse autorizarii, supravegherii si controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile Comisiei si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
(8) Modul de aplicare a prevederilor referitoare la auditul financiar al entitatilor implicate in administrarea fondurilor de pensii se va stabili in baza unui protocol incheiat intre Comisie si Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Art.16 - Administratorul are obligatia de a constitui in structura sa organizatorica o directie de audit intern si o directie distincta responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita.
Art.17 - (1) Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii.
(2) incredintarea executarii anumitor obligatii catre un tert nu exonereaza administratorul de raspundere.
(3) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri de pensii facultative, pentru fiecare fond avand un prospect al schemei de pensii facultative distinct si autorizat.
Art.18 - (1) Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate.
(2) Actul constitutiv al administratorilor trebuie sa prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.
Art.19 - Administratorul poate dobandi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabila a Comisiei si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei.
Art.20 - (1) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini.
(2) Capitalul social minim necesar pentru administrarea de fonduri de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane EURO.
(3) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de pensii nou infiintata este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investitiilor sau de o societate de asigurari se completeaza, daca este cazul, la nivelul prevazut la alin.(2) prin subscriere si varsare integrala, exclusiv in numerar, la momentul autorizarii de administrare, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
(5) Capitalul social al administratorului, prevazut la alin.(2) va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul in lei a fiecarui milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 milioane Euro active totale nete ale fondurilor de pensii, aflate in administrare.
(6) Fiecare administrator constituie, din profitul net, un fond propriu minim, echivalent cu 25% din costurile fixe ale administratorului din anul precedent in scopul acoperirii diferentelor intre veniturile si cheltuielile planificate si cele realizate.
(7) Pentru societatile nou infiintate, fondul prevazut la alin.(6) se va constitui, in primul an, in functie de bugetul de venituri si cheltuieli prezentat Comisiei.
Art.21 - (1) O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator.
(2) Orice detinere mai mare de 5 % din capitalul social al administratorului va fi avizata, de Comisie.
(3) Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului de pensii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.
(4) Actionarii administratorului trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
a) sa dispuna de o situatie financiara apta sa sustina administratorul in caz de necesitate;
b) sa justifice provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social;
c) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane;
d) sa fi functionat, in cazul actionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultati in urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, inainte de fuziune sau divizare, a functionat minimum 3 ani.
Art.22 - (1) Consiliul de administratie al administratorului decide asupra politicii de investitii si asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum si asupra oricaror alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare avizat de Comisie.
(2) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de legislatia privind societatile comerciale, precum si urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior;
b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 5 ani in domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurari;
c) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca.
(3) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa aiba conduita morala si profesionala corespunzatoare functiei si sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte:
a) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
b) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine, aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului;
c) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fata de terti la momentul incetarii activitatii societatii respective;
d) sa nu aiba mentiuni in cazierele judiciar si fiscal.
Art.23 - (1) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, a unui administrator nu pot fi membri in organele de conducere ale:
a) altor administratori de fonduri de pensii sau a persoanelor afiliate acestora;
b) depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia;
c) organizatiilor sindicale si patronale.
(2) Interdictia prevazuta la alin.(l) se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevazute la acelasi alineat.
Art.24 - (1) Administratorul trebuie sa actioneze numai in interesul participantilor si sa aplice principii prudentiale in activitatea sa.
(2) Administratorul nu poate fi o persoana afiliata angajatorului sau depozitarului.
Art.25 - (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:
a) acordarea de imprumuturi;
b) garantarea de imprumuturi sau credite.
(2) Tranzactiile in nume propriu, efectuate de un administrator, respecta obligatiile de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii prevazute de prezenta lege.
(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, administratorii pot desemna:
a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si autorizati corespunzator pentru aceasta activitate;
b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investitii, gestionari de investitii stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si autorizati corespunzator pentru aceasta activitate. La solicitarea autoritatii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din Romania sa dispuna liber de activele fondului de pensii.
Art.26 - (1) Pentru administrarea unui fond de pensii, administratorul percepe participantilor si beneficiarilor un comision de administrare.
(2) Cuantumul maxim al comisioanelor se stabileste prin prospectul schemei de pensii si este acelasi pentru toti participantii si beneficiarii la schema respectiva.
(3) Modificarea comisioanelor se comunica participantilor cu cel putin 6 luni inainte de aplicarea lor, cu avizul Comisiei.
Art.27 - (1) Administratorul achita Comisiei, de la momentul autorizarii primului fond de pensii administrat, pe durata valabilitatii acesteia, o taxa lunara de functionare.
(2) Pentru nevirarea la termen a taxei lunare de functionare prevazute la alin.(l), Comisia calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligatii bugetare.
Art.28 - (1) Taxele de autorizare, avizare si functionare se stabilesc prin normele Comisiei.
(2) Taxele prevazute la alin.(l) sunt suportate de solicitant, respectiv administrator.
(3) in cazul respingerii cererii de autorizare sau deavizare, taxa perceputa nu se restituie.
(4) Prin proiectul anual al bugetului propriu, Comisia poate modifica nivelul taxelor.
Art.29 - (1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi administrator in sensul prezentei legi orice entitate autorizata pentru aceasta activitate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European.
(2) Administratorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administrator de scheme de pensii intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta autorizarii de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, administratorii autorizati in Romania pot primi contributii de la participanti si intreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
(4) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, persoanele care indeplinesc conditiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii facultative si intreprinderile din Romania pot vira contributii catre fonduri de pensii administrate de administratori autorizati intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
(5) Administratorul din Romania care intentioneaza sa accepte contributii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European trebuie autorizat in prealabil de Comisie.
(6) Administratorul prevazut la alin.(5) notifica intentia sa Comisiei, indicand: statul membru gazda, numele participantului, principalele caracteristici ale schemei de pensii.
(7) Comisia, notificata conform alin.(6), daca nu are motive sa considere ca structura administrativa sau situatia financiara a administratorului sau reputatia si calificarile profesionale sau experienta persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitatile propuse in statul gazda, comunica autoritatii competente din acest stat, in termen de 3 luni de la primire, toate informatiile prevazute la alin.(6), si aduce la cunostinta administratorului aceasta.
(8) inainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sa inceapa sa administreze o schema de pensii facultativa cu participanti din Romania, Comisia comunica autoritatii competente din statul membru de origine, in termen de 2 luni de la primirea informatiilor prevazute la alin.(6), cerintele stabilite de legislatia romana privind pensiile facultative, in conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii cu participanti din Romania, spre transmitere administratorului interesat.
(9) La primirea informatiilor prevazute in alin.(8) sau daca nu primeste nici o notificare din partea autoritatii competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevazute la alin.(8), administratorul poate incepe sa administreze schema de pensii facultativa cu participanti din Romania, in conformitate cu cerintele stabilite de legislatia romana privind pensiile facultative,
(10) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European care administreaza o schema de pensii facultativa cu participanti din Romania va respecta cerintele de furnizare de informatii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.
(11) Comisia informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine asupra oricaror modificari semnificative survenite cu privire la cerintele legislatiei romane privind pensiile facultative.
(12) Comisia supravegheaza permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European care administreaza o schema de pensii facultativa cu participanti din Romania, urmarind respectarea, in activitatile acestuia, a cerintelor stabilite de legislatia romana privind pensiile facultative si a cerintelor de furnizare de informatii, prevazute la alin.(lO).
(13) in cazul in care, in urma supravegherii, se constata incalcari ale acestor cerinte in activitatea administratorului, Comisia notifica fara intarziere autoritatea competenta din statul membru de origine.
(14) Comisia, in colaborare cu autoritatea competenta din statul membru gazda, adopta masurile necesare pentru a asigura ca administratorul din Romania pune capat incalcarii cerintelor stabilite de legislatia sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazda.
(15) Daca, in ciuda masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea masuri nu au fost adoptate in statul membru de origine, administratorul continua sa incalce legislatia romana privind pensiile facultative, Comisia poate, dupa ce informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, sa ia masurile necesare pentru a preveni sau sanctiona alte incalcari, inclusiv, daca este strict necesar, prin interdictia aplicata administratorului de a desfasura activitati in contul participantilor in Romania.
(16) Comisia poate solicita autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului sa decida asupra separarii activelor si pasivelor corespunzatoare activitatii desfasurate in Romania de celelalte active si pasive.
(17) La solicitarea autoritatii competente din statul membru gazda, Comisia cere administratorului din Romania sa separe activele si pasivele corespunzatoare activitatii desfasurate in statul gazda de celelalte active si pasive.
CAPITOLUL III Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative
Art.30 - (1) Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat si propus de catre administrator.
(2) Fiecare prospect al schemei de pensii propus de administrator trebuie sa obtina autorizarea Comisiei.
(3) Prospectul schemei de pensii poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.
Art.31 - (1) Pentru a obtine autorizarea primului prospect al schemei de pensii, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurari depune la Comisie o cerere, odata cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii, inclusiv proiectul contractului de depozitare si proiectul de contract de societate civila.
(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii se emite odata cu autorizarea de administrare a fondului de pensie.
(3) Procedura de autorizare si modificare a prospectului schemei de pensii este prevazuta in normele Comisiei.
Art.32 - Administratorul procedeaza la publicitatea prospectului schemei de pensii numai dupa autorizarea acestuia, sub sanctiunea retragerii autorizatiei de administrare.
Art.33 - Continutul schemei de pensii facultative se stabileste prin normele Comisiei si contine obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea si sediul administratorului;
b) conditiile de eligibilitate a participantilor pentru aderarea la schema de pensii facultative;
c) cuantumul contributiei la fond, precum si modalitatea de plata a acesteia;
d) modalitatea de impartire intre participanti a rezultatelor din investitii;
e) principiile investitionale ale schemei de pensii facultative;
f) riscurile financiare, tehnice si de alta natura implicate de schema de pensii facultative;
g) natura si distributia riscurilor prevazute la lit.f);
h) dreptul exclusiv de proprietate al participantilor la schema de pensii facultative asupra sumei existente in conturile individuale;
i) conditiile inceperii si platii prestatiilor facultative;
j) conditiile de acordare a prestatiilor facultative in caz de invaliditate;
k) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii;
1) periodicitatea si procedura de raportare catre participanti;
m) conditiile si procedurile de incetare a participarii si de transfer la o un alt fond de pensii facultative.
Art.34 - Comisia elaboreaza modelul contractului-cadru de administrare, care contine obligatoriu:
a) partile contractante;
b) principiile schemei de pensii facultative;
c) principalele drepturi si obligatii ale partilor contractante si modalitatea de implementare;
d) modul de administrare;
e) modalitatile de control, exercitate de catre auditori;
f) obligatiile de informare a administratorului fata de participanti si autoritati;
g) evidentele administratorul referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii facultative;
h) modalitatile specifice de constatare, reclamare si remediere a deficientelor;
i) raspunderea partilor contractante;
j) sanctiunile;
k) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare si incetare a contractului de administrare; 1) informatii privind depozitarul fondului de pensii facultative.
Art.35 - Administratorul plateste taxa de avizare a depozitarului si a auditorului.
Art.36 - (1) Modificarea prospectului schemei de pensii se face de comun acord intre administrator si participantii la fondul de pensii.
(2) Modificarile devin aplicabile numai dupa avizarea lor de catre Comisie.
Art.37 - (1) Comisia suspenda autorizatia de administrare a administratorului, daca se dovedeste ca au fost incalcate regulile unui prospect al schemei de pensii, dispozitiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei.
(2) De la data suspendarii autorizatiei de administrare a administratorului, se aplica prevederile privind administrarea speciala de la art.58-70.
(3) Administratorul poate ataca decizia de suspendare a autorizatiei de administrare a administratorului la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ, nr 554/2004.
Art.38 - Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului, in una dintre urmatoarele situatii:
a) nerespectarea prevederilor art.12 alin.(l), art.16, art.21, art.22 alin.(2) si (3) si aleart.23;
b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima timp de 4 trimestre consecutive;
c) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii;
d) administratorul nu a inceput operatiunile pentru care a fost autorizat, in termen de 1 an de la primirea autorizatiei, sau nu si-a exercitat, de mai mult de 6 luni activitatea de administrare;
e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;
f) administratorul se afla in incapacitate de plata;
g) administratorul nu mai indeplineste conditiile de functionare;
h) administratorul nu asigura apararea corespunzatoare a intereselor participantilor si beneficiarilor;
i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind intreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;
j) administratorul nu a constituit fondul propriu minim;
k) in cazul desfasurarii activitatii in conditiile prevazute la art.29 alin.(3), atunci cand administratorul nu respecta cerintele stabilite de legislatia de munca si protectie sociala relevanta in domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazda;
1) orice alte situatii prevazute in normele Comisiei.
Art.39 - (1) In cazul in care Comisia procedeaza la retragerea autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiara a fondului de pensii la data retragerii, auditata de un auditor financiar.
(2) De la data retragerii autorizatiei de administrare, Comisia hotaraste instituirea administrarii speciale.
Art.40 - (1) Decizia de respingere a autorizarii de constituire ori de administrare sau decizia de suspendare sau retragere a autorizatiei de administrare, scrisa si motivata, se comunica in ziua lucratoare urmatoare adoptarii acesteia si poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta potrivit legii.
(2) Plangerea adresata instantei de contencios administrativ competenta nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, masurile dispuse de Comisie.
(3) Solutionarea plangerii se face cu precadere si de urgenta.
(4) Procedura de suspendare sau de retragere a autorizatiei de administrare se stabileste prin normele Comisiei.
(5) In termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat contestatia, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei de administrare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale.
Art.41 - Comisia emite norme privind metodologia de autorizare a constituirii, precum si de autorizare, suspendare si retragere a autorizatiei de administrare a administratorului.
CAPITOLUL IV infiintarea, autorizarea si retragerea autorizatiei fondurilor de pensii facultative
Art.42 - (1) Fondul de pensii facultative trebuie autorizat de Comisie, dupa autorizarea administratorilor si a prospectului schemei de pensii.
(2) Autorizatia se elibereaza in baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente:
a) actul individual de aderare la contractul de societate civila care infiinteaza fondul de pensii facultative si la prospectul schemei de pensii facultative;
b) contractul de societate civila de constituire a fondului de pensii facultative;
c) alte documente si informatii potrivit cerintelor prevazute in normele Comisiei.
Art.43 - (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente si informatii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare a fondului de pensii facultative.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind indreptatita:
a) sa se adreseze autoritatilor competente;
b) sa solicite documente si informatii din alte surse.
Art.44 - (1) Fondul de pensii facultative trebuie sa aiba minimum 100 de participanti si se constituie prin contract de societate civila.
(2) Continutul contractului-cadru de societate civila, prin care se constituie un fond de pensii facultative, este stabilit prin normele Comisiei.
(3) Denumirea fondului de pensii contine sintagma "fond de pensii facultative".
(4) Denumirea fondului de pensii nu trebuie sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane.
Art.45 - Comisia verifica daca sunt intrunite conditiile prevazute de prezenta lege de catre membrii fondului pentru a fi participant conform prezentei legi, avizeaza contractul de societate civila si si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivata autorizarii fondului de pensii.
Art.46 - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii daca documentatia prezentata:
a) ramane incompleta si dupa expirarea termenului de 30 zile calendaristice de la solicitarea unor informatii sau documente suplimentare;
b) nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau nu le protejeaza in mod corespunzator.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului, scrisa si motivata, se comunica, in termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art.47 - (1) Fondul de pensii facultative primeste contributii numai dupa autorizarea sa de catre Comisie.
(2) Resursele financiare ale fondului de pensii sunt:
a) contributiile nete convertite in unitati de fond,
b) drepturi cuvenite in calitate de beneficiar si nerevendicate in termenul general de prescriptie;
c) dobanzile si penalitatile de intarziere aferente contributiilor nevirate in termen;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevazute la lit.a) - c).
(3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fondul de pensii sunt urmatoarele:
a) comisionul de administrare;
b) comisionul de depozitare;
c) comisioanele de tranzactionare;
d) comisioanele bancare;
e) taxe de auditare a fondului de pensii.
Art.48 - Un fond de pensii facultative nu poate fi declarat in stare de faliment.
Art.49 - Un fond de pensii facultative poate fi administrat si reprezentat in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, numai de catre administratorul care are autorizatie de administrare pentru acel fond.
Art.50 - Toate informatiile privind fondurile de pensii facultative sunt furnizate de catre administrator.
Art.51 - (1) Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.
(2) Participantii si beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European.
(3) in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, participantii opteaza intre a plati in continuare contributiile la un fond de pensii facultative din Romania sau a plati contributii la un alt fond de pensii.
(4) Nici o persoana care doreste sa devina participant nu poate fi supusa unui tratament discriminatoriu si nu i se poate refuza calitatea de participant, daca aceasta este eligibila.
Art.52 - (1) Cand numarul de participanti a scazut si se mentine sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii facultative.
(2) Administratorul inceteaza orice activitate aferenta fondului de pensii facultative de la data luarii la cunostinta despre retragerea autorizatiei acestuia.
(3) De la data la care Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii facultative, se aplica prevederile referitoare la administrarea speciala de la art.58-70.
Art.53 - Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative sau de retragere a autorizatiei, dupa caz, poate fi atacata, la instanta de contencios administrativ competenta potrivit legii.
Art.54 - In termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii prin care s-a solutionat contestatia, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale.
CAPITOLUL V Supravegherea speciala
Art.55 - (1) Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor, in situatia in care se constata deficiente in urma controalelor efectuate de Comisie si care nu sunt situatii de natura a institui administrarea speciala.
(2) Instituirea supravegherii speciale, precum si desemnarea Consiliului de supraveghere speciala se fac de catre Comisie.
(3) Comisia notifica administratorilor instituirea supravegherii speciale, impreuna cu documentele privind motivele si procedura de contestare.
Art.56 - (1) Membrii Consiliul de supraveghere speciala, au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii facultative si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.
(2) Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.
Art.57 - (1) Consiliul de supraveghere speciala asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.
(2) Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atributii:
a) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii facultative si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
b) urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate in actele de control intocmite de organele de control ale Comisiei;
c) urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiara a fondului de pensii, propus de administrator;
d) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;
e) propune Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala;
f) alte atributii stabilite de Comisie.
(3) in perioada exercitarii supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizeaza deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.

CAPITOLUL VI Administrarea speciala
Art.58 - (1) Administrarea speciala are drept scop exercitarea raspunderii fiduciare de a pastra valoarea activelor fondurilor de pensii facultative si de a limita pierderile in vederea protejarii drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor.
(2) Administrarea speciala se instituie in cazul suspendarii sau retragerii autorizatiei de administrare.
Art.59 - in ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii deciziei de suspendare sau retragere a autorizatiei de administrare, Comisia notifica administratorul cu privire la suspendarea sau retragerea autorizatiei si solicita oferte celorlalti administratori autorizati pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea in administrare temporara a fondurilor si a prospectelor schemei de pensii.
Art.60 - in termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii, administratorii transmit ofertele de administrare temporara.
Art.61 - (1) in termen de 5 zile calendaristice, de la expirarea termenului prevazut la art.60, Comisia selecteaza ofertele de administrare temporara.
(2) Principalele criterii de selectie a ofertelor constau in performanta administratorilor, politica investitionala, nivelul cheltuielilor legate de administrare.
Art.62 - Administratorul selectat potrivit criteriilor de selectie de la alin.(2) al art.61 preia in administrare activele fondurilor de pensii.
Art.63 - In cazul in care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemneaza un administrator special pentru administrarea temporara a fondurilor de pensii facultative respectiv, dupa expirarea termenului prevazut la art.60, dintre administratorii autorizati.
Art.64 - In ziua lucratoare urmatoare desemnarii administratorului special, Comisia anunta public participantii fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea alegerii, in termen de 90 de zile calendaristice, a unui nou administrator.
Art.65 - Dupa efectuarea repartizarii, Comisia notifica administratorul desemnat cu privire la noul administrator la care trebuie transferat intr-un termen de pana la sfarsitul perioadei de 12 luni, a activului personal al fiecarui participant repartizat.
Art.66 - Administratorul special desemnat administreaza activele fondurilor de pensii, inclusiv contributiile primite in aceasta perioada intr-un termen de pana la 12 luni, in vederea transferarii activelor personale la administratorul ales.
Art.67 - In situatia in care la sfarsitul termenului prevazut la art.64, participantii nu au ales un alt administrator, Comisia repartizeaza in termen de 30 zile calendaristice, luand in considerare criteriile prevazute la art.61 alin.(2), participantii la alti administratori.
Art.68 - Masura de instituire a administrarii speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
Art.69 - Anuntul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum si administratorul special desemnat, se publica de catre Comisie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua cotidiene centrale.
Art.70 - Comisia emite norme privind:
a) criteriile de selectare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca administratorul special;
b) atributiile administratorului special;
c) procedura de administrare a fondului de pensii facultative pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii instantei de contencios administrativ competente.

CAPITOLUL VII Transferurile intre fondurile de pensii facultative
Art.71 - (1) Prospectul schemei de pensii contine reguli privind transferul la alt fond de pensii facultative.
(2) in conditiile in care participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate:
a) sa-si transfere activul personal de la fondurile de pensii facultative anterioare la noul fond;
b) sa-si pastreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmand a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.
Art.72 - (1) Daca participantul doreste sa transfere activul personal la un alt fond de pensii facultative, este obligat sa instiinteze administratorul fondului anterior de pensii facultative si sa ii transmita o copie a actului de aderare.
(2) Comisia emite norme referitoare la:
a) forma si continutul documentului prin care participantul instiinteaza administratorul despre transferul la un alt fond de pensii facultative;
b) procedurile de aderare la noul fond de pensii facultative.
Art.73 - (1) In termen de 5 de zile calendaristice de la instiintare, administratorul fondului anterior de pensii facultative efectueaza un transfer de lichiditati banesti catre administratorul noului fond.
(2) Transferul de lichiditati banesti cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai putin deducerile legale.
(3) Administratorul fondului anterior de pensii facultative transmite administratorul noului fond toate informatiile referitoare la contributiile facute in contul participantului, precum si despre transferurile de lichiditati banesti cu privire la contul acelui participant.
CAPITOLUL VIII Participanti si contributii
Art.74 - (1) Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, potrivit legii, persoana care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, membrul unei societati cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, precum si alta persoana care realizeaza venituri din activitati profesionale, care adera la un fond de pensii facultative si care contribuie sau/si in numele caruia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are un drept viitor la o pensie facultativa.
(2) Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala.
(3) La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii, mai ales in ceea ce priveste:drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri.
Art.75 - (1) Actul individual de aderare este un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator si contine acordul persoanei la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii, precum si faptul ca a primit o copie a acestor documente si a acceptat continutul acestora.
(2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la aceasta schema de pensii facultative.
(3) Forma actului de aderare este aceeasi pentru toti participantii la acel fond de pensii facultative.
(4) Forma-cadru a actului individual de aderare este stabilita de catre Comisie, prin norme.
(5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizatia Comisiei.
Art.76 - (1) Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se vireaza de catre angajator sau, dupa caz, de catre participant, o data cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare.
(2) Contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pana la 15% din venitul salarial brut lunar sau venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii.
(3) Contributia prevazuta la alin.(2) poate fi impartita intre angajat si angajator, potrivit - prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau in lipsa acestuia, in baza unui protocol incheiat cu reprezentantii angajatilor.
(4) Angajatorul si sindicatul, dupa caz, reprezentantii salariatilor, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, grup de unitati sau ramura sau angajatorul singur sau prin asociere cu alti angajatori si reprezentantii salariatilor, in lipsa unui contract colectiv de munca si/sau in lipsa sindicatului pot propune participarea la un fond de pensii facultative.
(5) Angajatorul constituie si vireaza lunar contributia datorata de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii incheiat cu un administrator.
(6) Pentru nevirarea la termen a contributiilor, Comisia calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligatii bugetare.
(7) Administratorul este obligat sa notifice angajatorului, Comisiei si participantului neindeplinirea obligatiei fata de fondul de pensii facultative.
(8) Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative prevazuta la alin.(2) este deductibila pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau venitul asimilat acestuia, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal.
(9) Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative a unui angajator proportional cu cota acestuia de participare este deductibila, la calculul profitului impozabil, in limita unei sume reprezentand, pentru fiecare participant, echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal.
(10) in vederea recuperarii obligatiei financiare prevazute la alin.(5), administratorul poate solicita aplicarea masurilor de executare silita asupra angajatorului, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
(11) Participantii pot, in orice moment, sa modifice, cu respectarea nivelului prevazut la alin.(2), sa suspende sau sa inceteze contributiile la un fond de pensii facultative, instiintand in scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii sau incetarii contributiilor.
(12) instiintarea prevazuta la alin.(ll) nu va afecta in nici un fel activul personal si da dreptul angajatorului sa suspende sau sa inceteze obligatia contractuala.
Art.77 - (1) Daca un participant inceteaza plata contributiei, acesta isi p