1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Legea nr.113/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 421 din 16 mai 2006)

 

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.191 din 29 decembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
   1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
   "11. La articolul 2, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
   «5. asigurator - persoana juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine;»".

   2. La articolul I punctul 2 articolul 2, punctul 11 va avea urmatorul cuprins:
   "11. persoane semnificative - membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executiva, actuarul, conducatorii activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanele desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, dupa caz, precum si conducerea executiva a intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari si membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii."

   3. La articolul I punctul 4 articolul 2, punctul 30 va avea urmatorul cuprins:
   "30. interes de participare - drepturile in capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin certificate, care prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea de catre o entitate a unui procentaj de cel mult 20% din capitalul unei alte entitati se prezuma ca reprezinta un interes de participare;".

   4. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
   "41. La articolul 2, punctul 47 va avea urmatorul cuprins:
   «47. suma la risc - diferenta dintre indemnizatia de asigurare si rezerva matematica stabilita pentru contractele de asigurare care acopera riscul de deces;»".

   5. La articolul I punctul 5 articolul 2, punctul 471 va avea urmatorul cuprins:
   "471. actuar - persoana fizica inregistrata in Registrul actuarilor, in conformitate cu prevederile prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia, specializata in evaluarea riscului prin metode statistice care, in domeniul asigurarilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice si a anuitatilor;".

   6. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
   "51. La articolul 2, dupa punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 481, cu urmatorul cuprins:
   «481. organism de compensare - entitate care acorda despagubiri persoanelor pagubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel de resedinta al persoanei pagubite, provocat de un autoturism inregistrat si asigurat pe teritoriul unui stat membru;»".

   7. La articolul I punctul 7 articolul 2, punctul 55 va avea urmatorul cuprins:
   "55. intermediari in asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare broker de asigurare, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfasoara activitate de intermediere in asigurari in schimbul unui/unei comision/remuneratii, autorizat sau inregistrat in conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise in aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in asigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;".

   8. La articolul I punctul 8 articolul 2, punctul 56 va avea urmatorul cuprins:
   "56. intermediar in reasigurari - persoana fizica sau juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi, denumita in continuare broker in reasigurare, care intermediaza, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, in principal, activitatea de reasigurare, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in reasigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;".

   9. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu urmatorul cuprins:
   "121. La articolul 2, dupa punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 65, cu urmatorul cuprins:
   «65. locul obisnuit de stationare - teritoriul statului in care autovehiculul este inmatriculat sau:
   - in cazul in care nu se solicita inmatriculare pentru un anumit tip de autovehicule, dar autovehiculul detine placute de asigurare sau un semn distinctiv similar placutei de inmatriculare, teritoriul statului in care a fost emisa placuta de asigurare ori a fost emis semnul; sau
   - in cazul in care nici placuta de inmatriculare, nici placuta de asigurare si nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului in care persoana care detine autovehiculul isi are resedinta permanenta.»"

   10. La articolul I, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu urmatorul cuprins:
   "131. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   «(2) Se infiinteaza Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, autoritate administrativa autonoma de specialitate, autofinantata, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.»"

   11. La articolul I, punctul 14 va avea urmatorul cuprins:
   "14. La articolul 4, alineatele (5)-(9) vor avea urmatorul cuprins:
   «(5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este condusa de un consiliu format din 7 membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti.
   (6) Structura organizatorica si de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, atributiile de conducere, de executie si de control ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
   (7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sunt numiti de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea comisiilor reunite, respectiv Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor. Presedintele si vicepresedintii se nominalizeaza pe functii in lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.
   (8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor.
   (9) Revocarea din functie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face la propunerea comisiilor reunite ale Parlamentului, respectiv Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, in sedinta comuna a celor doua Camere, daca acesta inceteaza sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de abateri grave, incompatibile functiei sale.»"

   12. La articolul I, punctul 16 va avea urmatorul cuprins:
   "16. La articolul 4, alineatele (20)-(23) vor avea urmatorul cuprins:
   «(20) In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de presedinte.
   (21) Daca atat presedintele, cat si vicepresedintii se afla in imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va fi asigurata de decanul de varsta dintre ceilalti 4 membri.
   (22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor delibereaza valabil in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
   (23) Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de balotaj, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce dezbaterile este decisiv.»"

   13. La articolul I punctul 19 articolul 5, litera d) va avea urmatorul cuprins:
   "d) aproba si, dupa caz, retrage aprobarea, in conditiile legislatiei in vigoare si ale normelor emise in aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare si avizeaza si, dupa caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii;".

   14. La articolul I, dupa punctul 19 se introduc doua noi puncte, punctele 191 si 192, cu urmatorul cuprins:
   "191. La articolul 5, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
   «a1) stabileste obiectivele, organizarea si functionarea activitatii de audit public intern;».
   192. La articolul 5, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
   «b1) aproba, in vederea acordarii avizului prealabil pentru inregistrarea ca asigurator sau reasigurator, actionarii, directi si/sau indirecti, in baza prevederilor normelor emise in aplicarea prezentei legi;»".

   15. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu urmatorul cuprins:
   "221. La articolul 5, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l1), cu urmatorul cuprins:
   «l1) indeplineste calitatea de administrator al Fondului de garantare;»".

   16. La articolul I, dupa punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu urmatorul cuprins:
   "231. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
   «Art. 7. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va prezenta Parlamentului, respectiv Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, in termen de 6 luni de la expirarea fiecarui exercitiu financiar, un raport asupra pietei asigurarilor din Romania, precum si o informare privind activitatile desfasurate.»"

   17. La articolul I punctul 24 articolul 8 alineatul (2), litera f) va avea urmatorul cuprins:
   "f) avizeaza, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi, la asiguratorii sau reasiguratorii autorizati, inclusiv la cei ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata bursiera, persoanele fizice sau juridice care intentioneaza, direct si/sau indirect, dupa caz, sa devina actionari semnificativi, sa isi majoreze cota de participare, sa renunte la calitatea de actionar semnificativ sau sa isi diminueze cota de participare;".

   18. La articolul I punctul 25 articolul 8 alineatul (2), litera h2) va avea urmatorul cuprins:
   "h2) stabileste/precizeaza alte obiective de interes privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului de protectie a victimelor strazii si a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala."

   19. La articolul I punctul 27 articolul 8 alineatul (2), litera k) va avea urmatorul cuprins:
   "k) constata si aplica sanctiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, actionarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii ori conducerii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala pentru incalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor, deciziilor si avizelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

   20. La articolul I punctul 30 articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Deciziile, avizele si circularele nu sunt supuse publicarii, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) si h1)."

   21. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu urmatorul cuprins:
   "301. La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
   «Art. 10. - (1) Constituie venit propriu la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:»".

   22. La articolul I punctul 32 articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
   "c) sucursale apartinand unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii prevazute la art. 12 si cu respectarea conditiilor stabilite potrivit cap. III2;".

   23. La articolul I, dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu urmatorul cuprins:
   "331. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   «(2) Un asigurator nu poate fi inregistrat in registrul comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.»"

   24. La articolul I, dupa punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu urmatorul cuprins:
   "421. La articolul 12 alineatul (12), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
   «f) nu pot detine, direct si/sau indirect, calitatea de actionar, precum si cea de persoana semnificativa a unui asigurator sau reasigurator persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, cu modificarile ulterioare, precum si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta de urgenta.»"

   25. La articolul I, dupa punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 461, cu urmatorul cuprins:
   "461. La articolul 13, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
   «(7) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 12 alin. (71) achita, la depunerea cererii de autorizare, o taxa de autorizare reprezentand 40% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).»"

   26. La articolul I punctul 47 articolul 13, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:
   "(9) Un asigurator, reasigurator sau un broker de asigurare si/sau de reasigurare, Fondul de protectie a victimelor strazii sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala care solicita aprobarea pentru modificari la conditiile si documentele in baza carora s-a acordat autorizatia/avizul, precum si orice informatii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru a-i servi in relatiile cu tertii va achita o taxa de aprobare, avizare sau de certificare, dupa caz, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data platii."

   27. La articolul I, punctul 48 va avea urmatorul cuprins:
   "48. La articolul 13, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:
   «(10) Orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia asiguratilor, pagubitilor si a institutiilor publice, care solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii, certificari sau puncte de vedere, va achita o taxa reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data platii.
   (11) Pentru toate autorizatiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor indreptatite, in conditiile prevazute in normele emise in aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentand 25% din sumele prevazute la alin. (1) si la art. 36 alin. (1).»"

   28. La articolul I punctul 49 articolul 1510, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Sucursalele si agentiile asiguratorilor si reasiguratorilor autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care desfasoara prin intermediul acestora activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul altor state membre, in baza dreptului de stabilire, sunt obligate sa aiba o marja de solvabilitate continand active negrevate de orice sarcini sau datorii, din care se scad activele necorporale. Marja de solvabilitate va fi calculata in conformitate cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi."

   29. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 651, cu urmatorul cuprins:
   "651. La articolul 25, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
   «(2) Asiguratorii pot incheia intelegeri referitoare la coasigurare, pool-uri si alte forme de cooperare specifice, in vederea asigurarii sau reasigurarii unor riscuri, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi.
   (3) Asiguratorii emitenti de documente internationale de asigurare, Carte Verde, vor constitui Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, in conformitate cu prevederile Conventiei Internationale Carte Verde. Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania este o asociatie profesionala, independenta si autonoma, care, in baza Conventiei Internationale Carte Verde, are rol de reglementare a activitatii asiguratorilor emitenti de documente internationale de asigurare.»"

   30. La articolul I punctul 66 articolul 25, alineatul (31) va avea urmatorul cuprins:
   "(31) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) se vor afilia pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2006 la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. Asiguratorii care primesc autorizatia de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) sunt obligati sa se afilieze in termen de maximum 30 de zile de la primirea autorizatiei la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania."

   31. La articolul I punctul 67 articolul 25, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
   "(4) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) pe teritoriul Romaniei si in afara lui au obligatia de a constitui Fondul comun Carte Verde."

   32. La articolul I, dupa punctul 67 se introduce un nou punct, punctul 671, cu urmatorul cuprins:
   "671. Dupa articolul 25 se introduce articolul 251 cu urmatorul cuprins:
   «Art. 251. - (1) Toti asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului) trebuie sa constituie Fondul de protectie a victimelor strazii, denumit in continuare Fond.
   (2) Fondul se constituie ca asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, in conformitate cu prevederile legale referitoare la asociatii si fundatii, ale prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
   (3) Actul constitutiv al asociatiei, precum si modificarile ulterioare vor fi avizate in prealabil de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   (4) Fondul este condus de un consiliu director format din 5 membri, care sunt supusi avizului prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   (5) Un membru al consiliului director al Fondului va fi numit de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   (6) Membrii Fondului sunt obligati sa contribuie printr-o cotizatie la constituirea si mentinerea stabilitatii financiare a acestuia, proportional cu volumul primelor brute incasate din vanzarea asigurarii de raspundere civila care acopera daune ce rezulta din folosirea autovehiculelor terestre, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului, pana la acoperirea tuturor obligatiilor de plata.
   (7) Nivelul cotizatiei si termenele de plata ale acesteia se stabilesc anual de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Cuantumul cotizatiei este de pana la 5% din volumul primelor brute incasate pentru aceasta asigurare.
   (8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului, precum si rectificarile acestuia se aproba de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   (9) In caz de deficit, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate majora in cursul anului nivelul cotizatiei.
   (10) Fondul se constituie in scopul:
   a) de a furniza informatii persoanelor vatamate prin accidente de autovehicule, in calitate de centru de informare (CEDAM);
   b) de a despagubi persoanele pagubite prin accidente de autovehicule, daca:
   - autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a ramas neidentificat sau nu era asigurat pentru raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu toate ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, proprietarul acestuia avea obligatia sa incheie o astfel de asigurare;
   - in termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despagubire, persoana rezidenta in Romania care a suferit un prejudiciu ca urmare a unui accident de circulatie produs pe teritoriul unui stat situat in limitele teritoriale de acoperire, cu exceptia Romaniei, sau pe teritoriul unui stat tert al carui birou national a aderat la sistemul Carte Verde, de un autovehicul care are locul obisnuit de stationare intr-un stat membru al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, nu a primit un raspuns motivat de la societatea de asigurare a autovehiculului vinovat de producerea accidentului sau de la reprezentantul de despagubiri al acesteia ori daca societatea de asigurare respectiva nu si-a desemnat un reprezentant de despagubire pe teritoriul Romaniei sau daca in termen de doua luni de la data producerii accidentului societatea de asigurare nu poate fi identificata. Fondul indeplineste aceste atributii in calitate de organism de compensare.
   (11) Asiguratorii mentionati la alin. (1) au obligatia sa desemneze in fiecare stat apartinand Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana un reprezentant insarcinat cu regularizarea daunelor provocate de autovehicule supuse obligatiei de asigurare in Romania rezidentilor in aceste state, cu conditia ca accidentul sa se produca pe teritoriul unui alt stat decat statul de resedinta al persoanei vatamate.
   (12) Fondul are legitimare procesuala activa in orice proces impotriva persoanelor aflate intr-o relatie juridica cu el, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de Fond.
   (13) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator la Fond constituie, potrivit legii, titlu de creanta.
   (14) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Fondul va declansa procedura silita de recuperare a creantelor, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
   (15) In vederea recuperarii sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres impotriva entitatii care a determinat prejudiciul.
   (16) Anual, Fondul va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un raport de activitate, ale carui forma si continut vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
   (17) Raportul va fi insotit de situatiile financiare anuale, intocmite potrivit legislatiei in vigoare si auditate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
   (18) In termen de 6 luni de la sfarsitul anului precedent Fondul va publica un raport, ale carui forma si continut vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
   (19) Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor banesti la dispozitia Fondului, precum si persoanele indreptatite a fi despagubite se stabilesc prin norme emise in aplicarea prezentei legi de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.»"

   33. La articolul I punctul 68, titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:

   "CAPITOLUL V
Separarea managementului asigurarilor de viata si asigurarilor generale pentru asiguratorii cu activitate compozita"

   34. La articolul I punctul 84 articolul 35, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) In vederea obtinerii autorizatiei, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d) si h)."

   35. La articolul I punctul 98, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
   "98. La articolul 35, dupa alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu urmatorul cuprins:"

   36. La articolul I punctul 105 articolul 381, alineatele (1), (3), (6), (9) si (11)-(14) vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 381. - (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate in aplicarea acesteia, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte se constata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului sau entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala.
  
............................................................................................


   (3) Sanctiunile se stabilesc de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in baza referatelor de constatare intocmite de catre directiile de specialitate care efectueaza controlul permanent la sediul autoritatii de supraveghere ori a proceselor-verbale incheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate in acest scop, la sediul asiguratorului, reasiguratorului, intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului sau entitatii care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala.
  
............................................................................................


   (6) Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care efectueaza controlul permanent in conformitate cu prevederile alin. (5), vor notifica, prin scrisoare cu confirmare de primire, persoanelor semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Consiliului director al Fondului sau conducerii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala despre incalcarea prevederilor prezentei legi, ale normelor emise in aplicarea acesteia, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte si vor solicita acestora ca, in termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii, sa remita un raspuns prin care sa explice motivul incalcarii.
  
............................................................................................


   (9) Termenele prevazute la alin. (6) si, respectiv, alin. (7) curg de la data de inregistrare a primirii notificarii de catre asiguratori, reasiguratori, intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, Fondul sau entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, si, respectiv, de la data de inregistrare a raspunsului la notificare de catre directia de specialitate emitenta a notificarii.
  
............................................................................................


   (11) Controalele periodice si tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare sau, daca este cazul, Consiliului director al Fondului, agentilor de asigurare sau de reasigurare si agentilor de asigurare subordonati, persoane juridice, cu 30 de zile inainte de data inceperii.
   (12) Asiguratorii, reasiguratorii, intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, persoane juridice, Fondul sau entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala au obligatia de a pune la dispozitie echipelor de control periodic sau inopinat, dupa caz, un spatiu adecvat, care pe perioada desfasurarii controlului sa fie folosit numai de catre membrii echipei.
   (13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor si informarilor periodice sau anuale ori a reclamatiilor si sesizarilor inregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului sau a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, si nu pot dura mai mult de 3 zile lucratoare consecutive.
   (14) Nici un asigurator, reasigurator si intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, Fondul sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala nu poate refuza efectuarea unui control inopinat."

   37. La articolul I punctul 107 articolul 39 alineatul (2), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
   "b) inmatricularea asiguratorilor sau reasiguratorilor la Oficiul National al Registrului Comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
   c) incalcarea, in orice mod, de catre asiguratori, reasiguratori, intermediari in asigurari si/sau in reasigurari, Fond sau de entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, a dispozitiilor art. 5 lit. b), c), d), e), f), g), h), h1), h2), h3), i), j), l), l1) si m), ale art. 18, ale normelor emise in aplicarea prezentei legi, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte;".

   38. La articolul I, dupa punctul 107 se introduce un nou punct, punctul 1071, cu urmatorul cuprins:
   "1071. La articolul 39 alineatul (2), litera e) va avea urmatorul cuprins:
   «e) nesolicitarea de catre asigurator/reasigurator/broker de asigurare si/sau de reasigurare a aprobarii sau avizului, dupa caz, a/al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru actionarii semnificativi directi si/sau indirecti si pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor/reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare sau, in cazul Fondului, a avizului prealabil pentru membrii Consiliului director;»".

   39. La articolul I punctul 111 articolul 39 alineatul (2), literele m3) si m4) vor avea urmatorul cuprins:
   "m3) nerespectarea de catre asiguratori, reasiguratori, brokeri de asigurare si/sau de reasigurare, Consiliul director al Fondului sau de conducerea entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala a termenelor de transmitere sau trimiterea cu date incomplete si eronate a rapoartelor, raportarilor, analizelor, documentelor si informatiilor prevazute de prezenta lege, de normele emise in aplicarea ei sau prin decizii ori avize;
   m4) nerespectarea prevederilor art. 251 si ale normelor emise in aplicarea acestuia de catre Consiliul director al Fondului;".

   40. La articolul I, dupa punctul 111 se introduce un nou punct, punctul 1111, cu urmatorul cuprins:
   "1111. La articolul 39 alineatul (2), dupa litera m4) se introduce o noua litera, litera m5), cu urmatorul cuprins:
   «m5) nerespectarea de catre conducerea entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau de catre lectori a prevederilor art. 381 alin. (6), (9), (12) si (14) si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi;»".

   41. La articolul I punctul 113 articolul 39 alineatul (3), literele c) si e) vor avea urmatorul cuprins:
   "c) amenda aplicabila: asiguratorilor sau reasiguratorilor, de la 0,5% pana la 1% din capitalul social; intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, cu forma juridica de societate pe actiuni, de la 3% la 6%; brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, cu forma juridica de societate cu raspundere limitata, de la 10% pana la 20% din capitalul social; agentilor de asigurare, persoane juridice, cu forma juridica de societate cu raspundere limitata, de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); agentilor de asigurare, persoane fizice, subagentilor si agentilor de asigurare subordonati, persoane fizice, precum si lectorilor, de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON); conducatorilor entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); membrilor consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerii executive, conducatorilor activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanelor desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, conducatorului sau, dupa caz, conducerii executive a intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, persoane juridice, membrilor Consiliului director al Fondului, intre 1-6 salarii nete sau indemnizatii de sedinta de consiliu ale persoanelor respective din luna precedenta celei in care a fost constatata contraventia. In cazul in care prin aplicarea acestor amenzi se depaseste limita maxima prevazuta pentru amenzi in legea-cadru care reglementeaza regimul juridic al contraventiilor, se va aplica aceasta;
  
............................................................................................


   e) retragerea autorizatiei asiguratorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, revocarea unui membru sau a intregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobarii acordate entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor, dispunerea catre asiguratori, reasiguratori si brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agentilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagentilor, a agentilor de asigurare subordonati sau a asistentilor in brokeraj din registrele speciale in care acestia au fost inregistrati, precum si retragerea aprobarii pentru entitatile si/sau persoanele mentionate la art. 5 lit. h3)."

   42. La articolul I punctul 114 articolul 39 alineatul (3), litera c1) va avea urmatorul cuprins:
   "c1) anularea votului exprimat sau suspendarea temporara a dreptului de vot al actionarilor semnificativi;".

   43. La articolul I punctul 119 articolul 421, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu are calitate procesuala si nu poate fi chemata in judecata in procesele declansate impotriva asiguratorilor/reasiguratorilor/intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, chiar daca acestia se afla in procedura de redresare financiara sau de faliment, in procesele impotriva Fondului, pentru a raspunde de neindeplinirea obligatiilor asumate de acestia potrivit legii si/sau conventiilor internationale, sau in cazul proceselor impotriva entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor."

   44. La articolul I punctul 124 anexa nr. 3, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
   "3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viata (Jurnalul Oficial nr. L345 din 19 decembrie 2002, p. 0001):
   - expunere de motive (18), art. 1, 2, 4, 5, art. 6 alin. (4) si (5), art. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 69, anexa, anexa 2."

   45. La articolul I punctul 125 anexa nr. 3, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
   "5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea in asigurari (Jurnalul Oficial nr. L009 din 15 ianuarie 2003, p. 0003):
   - art. 1, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 4, 6, 7, art. 7 alin. (3), art. 8, 9, 10, 11, 12, 14."

   46. La articolul I, punctul 126 va avea urmatorul cuprins:
   "126. La anexa nr. 3, dupa punctul 10 se introduc patru noi puncte, punctele 11-14, cu urmatorul cuprins:
   «11. Directiva a IV-a a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale (78/660/CEE), publicata in Jurnalul Oficial nr. L222 din 14 august 1978:
   - art. 17
   12. Regulamentul Consiliului (CE) 2001/2157 privind statutul unei companii europene, publicat in Jurnalul Oficial nr. L294 din 10 noiembrie 2001:
   - art. 1 alin. (1)
   13. Directiva 77/91, publicata in Jurnalul Oficial nr. L026 din 31 ianuarie 1977:
   - art. 6 alin. (1)
   14. Directiva 78/473/CEE de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative in domeniul coasigurarii comunitare, publicata in Jurnalul Oficial nr. L151 din 7 iunie 1978, p. 0025-0027:
   - art. 10.»"


   Art. II. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolul V din Legea nr. 403/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 976 din 25 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare.


   Art. III. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2005 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005.


   Art. IV. - (1) Fondul de protectie a victimelor strazii se constituie cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2006.
   (2) In termen de 60 de zile de la inscrierea Fondului de protectie a victimelor strazii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, acesta va prelua intreaga activitate, bunurile mobile si imobile afectate activitatii, precum si disponibilitatile financiare de la administratorul Fondului de protectie a victimelor strazii, numit in baza art. 2 alin. (1) din Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.108/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 537 din 24 iunie 2005.
   (3) La data preluarii, art. 61 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
   (4) De la data preluarii, prevederile art. 611 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor interpreta ca vizeaza numai Fondul de garantare.
   (5) Prevederile art. 251 din Legea nr. 32/2000, care implica statutul de stat membru pentru Romania, intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
  
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                          PRESEDINTELE SENATULUI
         BOGDAN OLTEANU                                              NICOLAE VACAROIU


   Bucuresti, 4 mai 2006.
   Nr. 113.