1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Legea nr. 272/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 98/2006, a OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2 alineatul (1), punctele 5 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"5. entitate reglementata - o institutie de credit, o societate de asigurare, o societate de reasigurare, o societate de servicii de investitii financiare, o firma de investitii, o societate de administrare a investitiilor sau un administrator de fonduri de investitii alternative, autorizata/autorizat in Romania sau intr-un alt stat membru;

6. societate de administrare a investitiilor - o societate de administrare a investitiilor in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si o societate de administrare a investitiilor dintr-un stat tert, care ar necesita o autorizatie in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, daca ar avea sediul social pe teritoriul Romaniei;".

2.La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:

"61. administrator de fonduri de investitii alternative - un administrator al unui fond de investitii alternative in sensul art. 4 alin. (1) lit. (b), (l) si (ab) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010 sau un administrator al unui fond de investitii alternative al carui sediu social se afla intr-un stat tert si care ar necesita o autorizatie in conformitate cu prevederile directivei respective daca ar avea sediul social pe teritoriul Romaniei;".

3.La articolul 2 alineatul (1), punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"8. reguli sectoriale - legislatia nationala si legislatia europeana direct aplicabila referitoare la supravegherea prudentiala a entitatilor reglementate;".

4.La articolul 2 alineatul (1) punctul 9, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) o societate de servicii de investitii financiare sau o firma de investitii. Aceste entitati reprezinta sectorul serviciilor de investitii;".

5.La articolul 2 alineatul (1) punctul 9, litera d) se abroga.

6.La articolul 2 alineatul (1), punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"13. grup - un grup de entitati, format dintr-o societate-mama, filialele sale si entitatile in care societatea-mama sau filialele sale detin o participatie, precum si un grup de entitati legate intre ele printr-o relatie, alta decat cea dintre o societate-mama si o filiala, respectiv o relatie in urmatorul sens:

a) o entitate si una sau mai multe entitati sunt conduse pe o baza unica, in virtutea unui contract incheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entitati;

b) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entitati sunt formate din aceleasi persoane reprezentand majoritatea, aflate in functie in cursul exercitiului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate.

Orice subgrup al unui grup se considera a fi un grup pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta;".

7.La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu urmatorul cuprins:

"131. control - relatia dintre o societate-mama si o filiala, in toate cazurile prevazute la pct. 10, sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o entitate;".

8.La articolul 2 alineatul (1), punctele 14, 15 si 17 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"14. legaturi stranse - o situatie in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele printr-o relatie de control sau participatie. O situatie in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una si aceeasi persoana printr-o relatie de control este de asemenea privita ca reprezentand o legatura stransa intre astfel de persoane;

15. conglomerat financiar - un grup sau subgrup in care o entitate reglementata este liderul grupului sau subgrupului sau in care cel putin una dintre filialele din grup sau subgrup este o entitate reglementata si care indeplineste urmatoarele conditii:

a) in cazul in care o entitate reglementata este liderul grupului sau subgrupului:

(i) aceasta este o societate-mama a unei entitati din sectorul financiar, o entitate care detine o participatie intr-o entitate din sectorul financiar sau o entitate legata cu o entitate din sectorul financiar printr-o relatie in sensul pct. 13 lit. a) si b);

(ii) cel putin una dintre entitatile din grup sau subgrup este din sectorul asigurarilor si cel putin una este din sectorul bancar sau al serviciilor de investitii; si

(iii) activitatile consolidate sau agregate ale entitatilor din grup sau subgrup desfasurate in sectorul asigurarilor si cele ale entitatilor care isi desfasoara activitatea in sectorul bancar si al serviciilor de investitii sunt semnificative in sensul prevederilor art. 3 alin. (2) sau ale art. 4; sau

b) in cazul in care nicio entitate reglementata nu este liderul grupului sau subgrupului:

(i) activitatile grupului sau subgrupului se desfasoara in principal in sectorul financiar in sensul prevederilor art. 3 alin. (1);

(ii) cel putin una dintre entitatile din grup sau subgrup este din sectorul asigurarilor si cel putin una este din sectorul bancar sau al serviciilor de investitii; si

(iii) activitatile consolidate sau agregate ale entitatilor din grup sau subgrup desfasurate in sectorul asigurarilor si cele ale entitatilor care isi desfasoara activitatea in sectorul bancar si al serviciilor de investitii sunt semnificative in sensul prevederilor art. 3 alin. (2) sau ale art. 4;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. autoritati competente - autoritatile din Romania sau dintr-un alt stat membru, care sunt imputernicite prin lege ori alte reglementari sa supravegheze institutiile de credit, societatile de asigurare, societatile de reasigurare, societatile de servicii de investitii financiare, firmele de investitii, societatile de administrare a investitiilor sau administratorii de fonduri de investitii alternative, fie la nivel individual, fie la nivelul grupului;".

9.La articolul 2 alineatul (1) punctul 18, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"18. autoritati competente relevante:

a) autoritatile competente din Romania sau dintr-un alt stat membru, responsabile cu supravegherea sectoriala la nivel consolidat a oricareia dintre entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar, in special a societatilor-mama la nivel de sector;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) alte autoritati competente implicate, daca autoritatile prevazute la lit. a) si b) apreciaza ca fiind necesar. Pana la adoptarea de catre Comisie a standardelor tehnice de reglementare referitoare la procedurile si criteriile specifice de determinare a «autoritatilor competente relevante», aceasta apreciere ia in considerare in special cota de piata detinuta de entitatile reglementate ale conglomeratului in alte state membre, in special daca aceasta depaseste 5%, precum si importanta in cadrul conglomeratului a oricarei entitati reglementate stabilite intr-un alt stat membru."

10.La articolul 2 alineatul (1), punctul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"20. riscul de concentrare - toate expunerile la risc care implica o pierdere potentiala suficient de mare pentru a inrautati solvabilitatea sau pozitia financiara in general a entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar si care sunt cauzate de riscul de contrapartida/riscul de credit, riscul de investitii, riscul de asigurare, riscul de piata, alte riscuri sau o combinatie ori o interactiune a acestor riscuri;".

11.La articolul 2, alineatul (2) se abroga.

12.La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Activitatile unui grup se desfasoara in principal in sectorul financiar, daca raportul dintre totalul activului bilantier al entitatilor reglementate si al celor nereglementate din sectorul financiar, din cadrul grupului, si totalul activului bilantier al grupului in ansamblul sau depaseste 40%.

(2) Activitatile din diferite sectoare financiare sunt semnificative daca, pentru fiecare sector financiar, media aritmetica intre raportul dintre totalul activului bilantier al acelui sector financiar si totalul activului bilantier al entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului si raportul dintre cerintele de solvabilitate ale aceluiasi sector financiar si totalul cerintelor de solvabilitate ale entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului depaseste 10%."

13.La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(4) Societatile de administrare a investitiilor se adauga la sectorul de care apartin in cadrul grupului. Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului, atunci se vor lua in considerare in cadrul celui mai putin important sector financiar.

(5) Administratorii de fonduri de investitii alternative se adauga la sectorul de care apartin in cadrul grupului. Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului, atunci se vor lua in considerare in cadrul celui mai putin important sector financiar."

14.Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Activitatile intersectoriale se prezuma, de asemenea, a fi semnificative, daca totalul activului bilantier al sectorului financiar cel mai putin important din grup depaseste echivalentul in lei a 6 miliarde euro.

(2) In cazul in care grupul nu atinge pragul prevazut la art. 3 alin. (2), autoritatile competente relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat financiar si sa nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzactiile intragrup sau la mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, daca ele apreciaza ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori ca aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunzatoare ori ar genera confuzie in raport cu obiectivele supravegherii suplimentare.

(3) In cazul in care grupul atinge pragul prevazut la art. 3 alin. (2), dar sectorul financiar cel mai putin important din grup nu depaseste echivalentul in lei a 6 miliarde euro, autoritatile competente relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat financiar si sa nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzactiile intragrup sau la mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, daca ele apreciaza ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori ca aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunzatoare ori ar genera confuzie in raport cu obiectivele supravegherii suplimentare.

(4) Deciziile luate in conformitate cu prezentul articol sunt notificate celorlalte autoritati competente implicate si sunt facute publice, mai putin in situatii exceptionale."

15.La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) sa excluda o entitate din calculul rapoartelor, in cazurile mentionate la art. 17, cu exceptia cazului in care entitatea s-a mutat dintr-un stat membru intr-un stat tert si exista dovezi care atesta faptul ca entitatea si-a schimbat sediul pentru a eluda reglementarile;".

16.La articolul 5 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) sa excluda una sau mai multe participatii detinute in sectorul mai putin important, daca aceste participatii sunt hotaratoare pentru identificarea unui conglomerat financiar si impreuna prezinta un interes neglijabil in raport cu obiectivele de supraveghere suplimentara."

17.Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Pentru aplicarea prevederilor art. 3, autoritatile competente relevante pot, in cazuri exceptionale si de comun acord, sa inlocuiasca criteriul bazat pe totalul activului bilantier cu unul sau mai multi dintre urmatorii parametri ori sa adauge unul sau mai multi dintre acestia, respectiv structura veniturilor, activitatile din afara bilantului, activele totale aflate in administrare, daca apreciaza ca acestia prezinta o relevanta deosebita pentru scopurile supravegherii suplimentare in baza prezentei ordonante de urgenta."

18.La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Autoritatile competente reevalueaza, anual, derogarile de la aplicarea supravegherii suplimentare si revizuiesc indicatorii cantitativi prevazuti in cadrul art. 3 si 4, precum si evaluarile de risc efectuate pentru grupurile financiare."

19.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Autoritatile competente din Romania care au autorizat entitatile reglementate identifica, pe baza prevederilor art. 2-8 si ale art. 10-14, orice grup care intra in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare. In acest scop:

a) autoritatile competente din Romania care au autorizat entitati reglementate din cadrul grupului trebuie sa coopereze strans, inclusiv cu autoritati competente din alte state membre;

b) daca o autoritate competenta din Romania apreciaza ca o entitate reglementata autorizata de catre acea autoritate competenta este membra a unui grup care poate fi un conglomerat financiar, ce nu a fost inca identificat, respectiva autoritate competenta trebuie sa comunice opinia sa celorlalte autoritati competente implicate si Comitetului comun al autoritatilor europene de supraveghere, instituit prin art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei nr. 2009/78/CE a Comisiei, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit in continuare Comitet comun.

(2) Coordonatorul desemnat in conformitate cu prevederile art. 26 informeaza societatea-mama lider de grup sau, in absenta societatii-mama, entitatea reglementata cu cel mai mare total al activului bilantier din cel mai important sector financiar din grup ca grupul a fost identificat ca un conglomerat financiar, precum si asupra desemnarii coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informeaza autoritatile competente care au autorizat entitatile reglementate din grup si autoritatile competente ale statului membru in care societatea financiara holding mixta isi are sediul central, precum si Comitetul comun."

20.La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In vederea aplicarii unei astfel de supravegheri suplimentare, cel putin una dintre entitati trebuie sa fie o entitate reglementata in sensul prevederilor art. 1 si trebuie sa fie indeplinite conditiile prevazute la art. 2 pct. 15 lit. a) subpct. (ii) sau lit. b) subpct. (ii) si art. 2 pct. 15 lit. a) subpct. (iii) sau lit. b) subpct. (iii)."

21.La articolul 16 alineatul (1), literele a) -c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) o institutie de credit, o institutie financiara sau o societate prestatoare de servicii auxiliare;

b) o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate holding de asigurare;

c) o societate de servicii de investitii financiare sau o firma de investitii;".

22.La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cerintele suplimentare de adecvare a capitalului se calculeaza prin aplicarea, in conformitate cu decizia coordonatorului, luata dupa consultarea cu celelalte autoritati competente relevante si cu entitatile reglementate din conglomeratul financiar, a uneia dintre urmatoarele metode: metoda consolidarii contabile sau metoda deducerii si agregarii."

23.La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) In termen de 2 ani de la adoptarea de catre Comisie a standardelor tehnice de implementare referitoare la asigurarea de conditii uniforme pentru aplicarea metodelor de calcul prevazute la alin. (2), autoritatile competente vor lua masuri pentru implementarea unor formulare de raportare cu continut uniform si vor determina frecventa si datele pentru raportarea calculelor mentionate in cadrul art. 15."

24.La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

"(6) Entitatile reglementate transmit autoritatii competente, cu o frecventa de 6 luni, detalii la nivelul conglomeratului financiar cu privire la structura juridica, de guvernanta si organizatorica, inclusiv a tuturor entitatilor reglementate, a filialelor nereglementate si a sucursalelor semnificative.

(7) Entitatile reglementate publica, la nivelul conglomeratului financiar, anual, fie integral, fie prin referinte la informatii echivalente, descrierea structurii lor juridice, de guvernanta si organizatorice."

25.Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:

"Art. 241. - Autoritatile competente armonizeaza practicile de supraveghere suplimentara a mecanismelor de control intern si a proceselor de administrare a riscurilor prevazute la art. 24 din prezenta ordonanta de urgenta cu cele aferente procesului de verificare realizat in baza art. 166 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 248 din Directiva nr. 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) (reformata)."

26.La articolul 26 alineatul (3), literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) in cazul in care cel putin doua entitati reglementate cu sediul social in state membre au ca societate-mama aceeasi societate financiara holding mixta si una dintre aceste entitati a fost autorizata in statul membru in care se afla sediul central al societatii financiare holding mixte, coordonator este autoritatea competenta a entitatii reglementate autorizate in acel stat membru;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) in cazul in care cel putin doua entitati reglementate cu sediul social in state membre au ca societate-mama aceeasi societate financiara holding mixta si niciuna dintre aceste entitati nu a fost autorizata in statul membru in care se afla sediul central al societatii financiare holding mixte, coordonator este autoritatea competenta care a autorizat entitatea reglementata cu cel mai mare total al activului bilantier din sectorul financiar cel mai important;".

27.La articolul 27 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:

"e1) organizarea in mod periodic de simulari de criza adecvate la nivelul conglomeratului financiar si transmiterea rezultatelor acestora catre Comitetul comun; in acest scop autoritatile competente relevante vor coopera in mod strans cu coordonatorul;".

28.La articolul 27, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:

"(6) Cooperarea solicitata potrivit prezentului capitol si exercitarea atributiilor prevazute in cadrul prezentului articol si a art. 28-32 si, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional si a legislatiei Uniunii Europene, atunci cand este necesar, coordonarea si cooperarea corespunzatoare cu autoritatile competente din state terte se realizeaza in cadrul colegiilor de supraveghetori stabilite potrivit prevederilor art. 1851-1855 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale art. 248 alin. (2) din Directiva nr. 2009/138/CE.

(7) Acordurile de coordonare prevazute la alin. (4) vor fi reflectate separat in cadrul acordurilor de cooperare scrise incheiate in baza art. 184 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a art. 248 din Directiva nr. 2009/138/CE.

(8) Coordonatorul, in calitate de presedinte al unui colegiu de supraveghetori, infiintat in temeiul art. 1851-1855 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al art. 248 din Directiva nr. 2009/138/CE, decide care dintre autoritatile competente implicate participa la o reuniune sau la orice alta activitate a colegiului respectiv."

29.La articolul 28 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) identificarea structurii juridice, de guvernanta si organizatorice a grupului, inclusiv a tuturor entitatilor reglementate, a filialelor nereglementate si a sucursalelor semnificative care apartin unui conglomerat financiar, a detinatorilor de participatii calificate la nivelul societatii-mama a grupului, precum si a autoritatilor competente responsabile cu supravegherea entitatilor reglementate din cadrul grupului;".

30.La articolul 351, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Coordonatorul furnizeaza Comitetului comun informatiile prevazute la art. 24 alin. (4), (6) si (7) si art. 28 alin. (3) lit. a)."

31.Articolul 54 se abroga.

Art. II. -In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "concentrarea riscurilor" se inlocuieste cu sintagma "riscul de concentrare".

Art. III. -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) Capitolul II din Titlul III, Partea I, se aplica societatilor financiare holding, societatilor financiare holding mixte si societatilor holding cu activitate mixta;".

2.La articolul 7 alineatul (1), punctele 21, 11, 13, 20, 22 si 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"21. supraveghetor consolidant - autoritatea competenta cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Uniunii Europene si a institutiilor de credit controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau de societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru - o institutie de credit autorizata intr-un stat membru care are ca filiala o institutie de credit sau o institutie financiara sau care detine o participatie intr-o astfel de entitate si care nu este ea insasi o filiala a unei alte institutii de credit autorizate in acelasi stat membru, a unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte infiintate in acelasi stat membru;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene - o institutie de credit-mama la nivelul unui stat membru care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate in oricare dintre statele membre, a unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte infiintate in oricare dintre statele membre;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. societate de administrare a investitiilor - o societate de administrare a investitiilor in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si o societate de administrare a investitiilor dintr-un stat tert, care ar necesita o autorizatie in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, daca ar avea sediul social pe teritoriul Romaniei;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene - o societate financiara holding-mama la nivelul unui stat membru care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate in oricare dintre statele membre, a unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte infiintate in oricare dintre statele membre;

23. societate financiara holding-mama la nivelul unui stat membru - o societate financiara holding infiintata intr-un stat membru care nu este ea insasi o filiala a unei institutii de credit autorizate in acelasi stat membru, a unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte infiintate in acelasi stat membru;".

3.La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 24 se introduc trei noi puncte, punctele 241-243, cu urmatorul cuprins:

"241. societate financiara holding mixta - o societate financiara holding mixta in sensul art. 2 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

242. societate financiara holding mixta-mama la nivelul unui stat membru - o societate financiara holding mixta infiintata intr-un stat membru, care nu este ea insasi o filiala a unei institutii de credit autorizate in acelasi stat membru sau o filiala a unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte infiintate in acelasi stat membru;

243. societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene - o societate financiara holding mixta-mama la nivelul unui stat membru care nu este o filiala a unei institutii de credit autorizate in oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte infiintate in oricare dintre statele membre;".

4.Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu urmatorul cuprins:

"Art. 361. - Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, furnizeaza autoritatilor competente implicate si Autoritatii Bancare Europene toate informatiile referitoare la grupurile bancare, respectiv informatii privind entitatile intre care exista legaturi stranse, precum si referitor la cadrul formal de administrare a activitatii, in particular in ceea ce priveste structura juridica, de guvernanta si organizatorica la nivel de grup."

5.Articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 131. - Daca o institutie de credit, persoana juridica romana, este institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau este o filiala a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene ori a unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau a unei societati financiare holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene, iar la nivelul grupului din care face parte se utilizeaza in mod unitar abordarea bazata pe modele interne de rating, Banca Nationala a Romaniei poate permite ca indeplinirea cerintelor minime stabilite sa fie asigurata de catre societatea-mama si filialele acesteia considerate impreuna."

6.Articolul 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 132. - Daca o institutie de credit, persoana juridica romana, este institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau este filiala a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene ori a unei societati financiare holdingmama la nivelul Uniunii Europene sau a unei societati financiare holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene si daca se intentioneaza utilizarea la nivel de grup a abordarii bazate pe modele interne de rating, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu autoritatile competente ale diferitelor entitati care fac parte din grup, inclusiv in vederea acordarii aprobarii pentru utilizarea abordarii respective, in conditiile prevazute la art. 182-188."

7.La articolul 176 alineatul (1), literele b) -e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei, o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Romaniei, o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiara holding-mixta-mama la nivelul Uniunii Europene, fara ca, in acest din urma caz, societatea-mama sa mai aiba ca filiale alte institutii de credit in statele membre;

c) institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama, infiintata in Romania, o societate financiara holding-mama la nivelul Romaniei sau o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Romaniei ori o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene si care este societate-mama pentru cel putin inca o institutie de credit autorizata intr-un alt stat membru;

d) exista institutii de credit autorizate in doua sau mai multe state membre, printre care si Romania, care au ca societati-mama mai multe societati financiare holding sau societati financiare holding mixte avand sediul social in state membre diferite si exista o institutie de credit filiala in fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, institutia de credit, persoana juridica romana, are cel mai mare total al activului bilantier;

e) institutia de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei are ca societate-mama o societate financiara holding sau o societate financiara holding mixta, care este societate-mama si pentru cel putin o alta institutie de credit autorizata in oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste institutii de credit nefiind autorizata in statul membru in care este infiintata societatea financiara holding sau societatea financiara holding mixta, iar institutia de credit autorizata in Romania are cel mai mare total al activului bilantier; aceasta institutie de credit este considerata, pentru scopurile supravegherii pe baza consolidata, institutie de credit controlata de catre o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau de catre o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene."

8.La articolul 176, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In anumite cazuri, Banca Nationala a Romaniei poate, de comun acord cu autoritatile competente din alte state membre, sa nu aplice criteriile prevazute la alin. (1) lit. c)-e), daca aplicarea acestora ar fi necorespunzatoare, avand in vedere institutiile de credit respective si importanta activitatii desfasurate de acestea in diferite state, si sa desemneze o alta autoritate responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata. In aceste cazuri, inaintea luarii unei decizii, autoritatile competente trebuie sa acorde posibilitatea de a-si exprima opinia asupra deciziei respective institutiei de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, societatii financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene, societatii financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene ori institutiei de credit cu cel mai mare total al activului bilantier, dupa caz. Autoritatile competente notifica Comisiei si Autoritatii Bancare Europene orice acord incheiat potrivit prevederilor prezentului alineat."

9.Articolul 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 177. - Institutiile de credit, persoane juridice romane, filiale in Romania, sunt supravegheate pe baza subconsolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, daca ele insele sau societatile-mama ale acestora, in cazul in care acestea sunt societati financiare holding sau societati financiare holding mixte si supravegherea pe baza consolidata este exercitata de Banca Nationala a Romaniei, potrivit dispozitiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e), au intr-un stat tert o filiala institutie de credit, institutie financiara sau societate de administrare a investitiilor ori detin o participatie in astfel de entitati."

10.Articolul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 179. - (1) Societatile financiare holding si societatile financiare holding mixte sunt incluse in supravegherea pe baza consolidata.

(2) Fara a se aduce atingere prevederilor art. 196 alin. (1), dispozitiile alin. (1) nu pot fi interpretate in sensul ca Banca Nationala a Romaniei are atributii de supraveghere pe baza individuala a societatii financiare holding sau a societatii financiare holding mixte."

11.La articolul 180, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate solicita filialelor unei institutii de credit, ale unei societati financiare holding sau ale unei societati financiare holding mixte, care nu sunt incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, informatii de natura celor prevazute la art. 194. In acest caz, se aplica procedurile pentru transmiterea si verificarea informatiilor prevazute la art. 194 si 195."

12.La articolul 181, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 181. - (1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice romane, si a institutiilor de credit, persoane juridice romane, controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau de societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, are urmatoarele atributii:".

13.La articolul 182, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 182. - (1) In cazul cererilor pentru obtinerea aprobarii in vederea utilizarii modelelor interne pentru calculul cerintelor de capital, depuse de o institutie de credit-mama la nivelul Uniunii Europene si filialele acesteia sau depuse impreuna de filialele unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care din grup face parte cel putin o institutie de credit, persoana juridica romana, Banca Nationala a Romaniei si autoritatile competente coopereaza pentru a decide sau nu aprobarea, precum si, daca este cazul, termenii si conditiile in care se acorda aprobarea."

14.Articolul 1821 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1821. - (1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, trebuie sa depuna toate diligentele pentru a ajunge la o decizie comuna cu autoritatile responsabile cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, in ceea ce priveste aplicarea prevederilor art. 148 si 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, detinute de grup, raportat la situatia financiara si profilul de risc ale acestuia, precum si la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevazute la art. 226 alin. (3), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar si la nivel consolidat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care Banca Nationala a Romaniei este autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, care sunt filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene."

15.La articolul 1824, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1824. - (1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, 166 si ale art. 226 alin. (3) se ia, pe baza individuala sau subconsolidata, dupa caz, de Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, care sunt filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, cu luarea in considerare a punctelor de vedere si a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant."

16.Articolul 1828 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1828. - (1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 1821 si deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 1823 si 1824 trebuie sa fie actualizate anual sau in mod exceptional, in cazul in care o autoritate responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene solicita in scris si motivat Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (3).

(2) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea la nivel individual a institutiilor de credit, persoane juridice romane, filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita in scris si motivat supraveghetorului consolidant actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 1821, precum si a celor adoptate, in mod similar celor prevazute la art. 1823 si 1824 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant si, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de catre o alta autoritate responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societati financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene.

(3) In cazul solicitarilor de actualizare formulate potrivit prevederilor alin. (1) si (2), acestea pot fi tratate pe baza bilaterala, intre Banca Nationala a Romaniei si autoritatea responsabila cu supravegherea filialelor unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societati financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, sau intre Banca Nationala a Romaniei si supraveghetorul consolidant, dupa caz."

17.La articolul 1855, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1855. - (1) Banca Nationala a Romaniei, in cazul in care este autoritate responsabila cu supravegherea institutiilor de credit, persoane juridice romane, filiale ale unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Uniunii Europene, sau in cazul in care sucursalele din Romania ale unor institutii de credit din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 2101, precum si in calitatea acesteia de banca centrala, poate participa in colegii de supraveghetori."

18.La articolul 186, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei este autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a unei institutii de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau a unei institutii de credit controlate de o societate financiara holding-mama la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiara holding mixta-mama la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizeaza autoritatilor competente din alte state membre, care supravegheaza filialele acestor societati-mama, toate informatiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere a informatiilor relevante este luata in considerare importanta acestor filiale in cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre."

19.La articolul 186 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) identificarea structurii juridice, de guvernanta si organizatorice a grupului, inclusiv a tuturor entitatilor intre care exista legaturi stranse, respectiv a entitatilor reglementate si nereglementate, a filialelor nereglementate si a sucursalelor semnificative din cadrul grupului, precum si a societatilor-mama, cu aplicarea la nivel consolidat si/sau subconsolidat, dupa caz, a prevederilor art. 24 alin. (1), precum si a autoritatilor competente ale entitatilor reglementate din grup;".

20.La articolul 192, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 192. - Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit-mama la nivelul Romaniei si a institutiilor de credit, persoane juridice romane, controlate de societati financiare holding-mama la nivelul Romaniei sau de societati financiare holding mixte-mama la nivelul Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata a firmelor de investitii-mama la nivelul Romaniei, indeplinesc urmatoarele atributii:".

21.La articolul 193, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 193. - (1) In cazul cererilor pentru obtinerea aprobarii in vederea utilizarii modelelor interne pentru calculul cerintelor de capital, depuse de o institutie de credit-mama la nivelul Romaniei si filialele acesteia, dintre care cel putin o societate de servicii de investitii financiare, respectiv depuse de o firma de investitii-mama la nivelul Romaniei si filialele acesteia, dintre care cel putin o institutie de credit persoana juridica romana, sau depuse impreuna de filialele, institutii de credit si firme de investitii, ale unei societati financiare holding-mama la nivelul Romaniei sau ale unei societati financiare holding mixte-mama la nivelul Romaniei, atunci cand entitatile de mai sus sunt exclusiv persoane juridice romane, Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara coopereaza pentru a decide sau nu aprobarea, precum si termenii si conditiile in care aceasta se acorda, daca este cazul."

22.La articolul 196, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 196. - (1) Administrarea si/sau conducerea activitatii unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte, persoana juridica romana, trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane."

23.Dupa articolul 197 se introduc doua noi articole, articolele 1971 si 1972, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1971. - (1) In cazul in care unei societati financiare holding mixte, persoana juridica romana, ii sunt aplicabile atat prevederile prezentei ordonante de urgenta, cat si prevederile similare din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in special prevederile referitoare la supravegherea respectarii cerintelor prudentiale, Banca Nationala a Romaniei, daca este desemnata drept supraveghetor consolidant, poate sa aplice respectivei societati financiare holding mixte doar prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa consultarea celorlalte autoritati competente responsabile cu supravegherea filialelor societatii financiare holding mixte.

(2) In cazul in care unei societati financiare holding mixte, persoana juridica romana, ii sunt aplicabile atat prevederile prezentei ordonante de urgenta, cat si prevederile similare din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II) (reformata), in special prevederile referitoare la supravegherea respectarii cerintelor prudentiale, Banca Nationala a Romaniei, daca este desemnata drept supraveghetor consolidant, poate, in acord cu autoritatea de supraveghere a grupului din sectorul de asigurari, sa aplice respectivei societati financiare holding mixte doar prevederile referitoare la sectorul financiar cel mai important, identificat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1972. - Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, informeaza Autoritatea Bancara Europeana si Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale, infiintata prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu privire la deciziile luate potrivit prevederilor art. 1971 ."

24.La articolul 200, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Colectarea si detinerea de informatii potrivit dispozitiilor alin. (1), (4) si (5) nu implica in niciun fel obligatia pentru Banca Nationala a Romaniei de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuala a societatilor financiare holding, a societatilor financiare holding mixte, a institutiilor financiare sau a societatilor prestatoare de servicii auxiliare."

25.La articolul 202, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 202. - (1) In cazul in care o institutie de credit, o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta sau o societate holding cu activitate mixta controleaza una sau mai multe filiale, care sunt societati de asigurare sau alte entitati care furnizeaza servicii de investitii financiare, care sunt supuse autorizarii, Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si cu autoritatile din alte state membre, responsabile cu supravegherea societatilor de asigurare sau a altor entitati care furnizeaza servicii de investitii financiare. Fara a se aduce atingere responsabilitatilor Bancii Nationale a Romaniei, aceasta furnizeaza celorlalte autoritati mentionate orice informatie care ar facilita indeplinirea atributiilor ce le revin si care ar permite supravegherea activitatii si a situatiei financiare generale a entitatilor pe care le supravegheaza.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila pentru exercitarea supravegherii pe baza consolidata, intocmeste liste cuprinzand societatile financiare holding-mama la nivelul Romaniei si societatile financiare holding mixte-mama la nivelul Romaniei, care sunt transmise autoritatilor competente din celelalte state membre, Autoritatii Bancare Europene si Comisiei."

26.La articolul 203, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 203. - (1) Daca in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia Banca Nationala a Romaniei doreste, in anumite cazuri, sa verifice informatiile privitoare la o institutie de credit, o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta, o institutie financiara, o societate prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixta, o filiala de tipul celor prevazute la art. 194 sau o filiala de tipul celor prevazute la art. 180 alin. (3), situate intr-un alt stat membru, aceasta solicita autoritatilor competente din respectivul stat membru efectuarea verificarii."

27.La articolul 204 alineatul (1), partea introductiva si literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 204. - (1) In cazul in care o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta, o societate holding cu activitate mixta sau persoanele care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a acestora nu se conformeaza dispozitiilor art. 166 si ale art. 176-203 si ale reglementarilor sau masurilor adoptate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea pe baza consolidata, poate dispune, in ceea ce priveste respectiva societate, urmatoarele masuri, prevazute la lit. a)-c), sau sanctiuni, prevazute la lit. d)-h):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) dispunerea inlocuirii de catre societatea financiara holding, societatea financiara holding mixta sau de catre societatea holding cu activitate mixta, dupa caz, a persoanei/persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a societatii;

g) amenda aplicata societatii, intre 0,05% si 1% din capitalul initial minim reglementat al institutiei, filiala a societatii financiare holding, societatii financiare holding mixte sau a societatii holding cu activitate mixta, supuse supravegherii pe baza consolidata sau individuala;".

28.La articolul 204, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Pe perioada suspendarii din functie, dispusa de Banca Nationala a Romaniei, in baza alin. (1) lit. e), se asigura de catre societatea financiara holding, societatea financiara holding mixta, respectiv de catre societatea holding cu activitate mixta desemnarea persoanei/persoanelor care sa exercite interimar responsabilitati de administrare si/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 196."

29.Articolul 205 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 205. - Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu celelalte autoritati competente implicate pentru ca masurile sau sanctiunile luate, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, impotriva societatilor financiare holding, a societatilor financiare holding mixte, a societatilor holding cu activitate mixta sau a persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducerea acestor societati sa produca efectele urmarite, mai ales in cazul in care o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta, respectiv o societate holding cu activitate mixta, avand sediul social pe teritoriul Romaniei, au administratia centrala sau sediul principal pe teritoriul altui stat membru."

30.La articolul 206, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 206. - (1) In cazul in care o institutie de credit, persoana juridica romana, care are drept societate-mama o institutie de credit, o societate financiara holding sau o societate financiara holding mixta cu sediul central intr-un stat tert, nu face obiectul supravegherii pe baza consolidata exercitate de o autoritate competenta dintr-un stat membru, Banca Nationala a Romaniei verifica daca institutia de credit respectiva este supusa unei supravegheri pe baza consolidata exercitate de autoritatea competenta din statul tert, echivalenta cu cea guvernata de principiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta."

31.La articolul 207, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In situatia prevazuta la alin. (2), Banca Nationala a Romaniei poate solicita constituirea unei societati financiare holding sau a unei societati financiare holding mixte, cu sediul central pe teritoriul Romaniei sau al altui stat membru, si, in situatia in care, dupa constituirea acesteia, ramane autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidata, aplica prevederile referitoare la supravegherea pe baza consolidata pozitiei consolidate a societatii financiare holding sau a societatii financiare holding mixte respective."

32.La articolul 24023 , partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 24023. - (1) Banca Nationala a Romaniei poate hotari, in conditiile dispozitiilor prezentei sectiuni, adoptarea uneia dintre urmatoarele masuri de stabilizare, daca o institutie de credit se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art. 240 si/sau s-a dispus masura suspendarii drepturilor de vot in privinta actionariatului care detine controlul asupra institutiei de credit respective si, in oricare dintre aceste situatii, exista o amenintare la adresa stabilitatii financiare, inclusiv din perspectiva protectiei deponentilor si/sau mentinerii increderii populatiei in sistemul bancar:".

33.La articolul 24023, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) La implementarea oricareia dintre masurile de stabilizare prevazute la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei are in vedere urmatoarele obiective:

a) asigurarea continuitatii activitatilor a caror intrerupere ar putea afecta semnificativ functionarea economiei ori a pietei financiare;

b) mentinerea stabilitatii financiare si a disciplinei de piata;

c) protejarea deponentilor garantati."

Art. IV. -Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2 litera B, punctul 52 va avea urmatorul cuprins:

"52. holding financiar mixt - o societate financiara holding mixta in sensul art. 2 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;".

2.La articolul 5 litera i), punctele 1-3 vor avea urmatorul cuprins:

"1. orice societate de asigurare sau de reasigurare care este o societate participativa in cel putin o societate de asigurare sau de reasigurare ori o societate de reasigurare sau o societate de reasigurare dintr-un stat tert;

2. orice societate de asigurare sau de reasigurare a carei societate-mama este, dupa caz, un holding de asigurare, un holding financiar mixt ori o societate de reasigurare sau o societate de reasigurare dintr-un stat tert;

3. orice societate de asigurare sau de reasigurare a carei societate-mama este un holding mixt de asigurare;".

*

Art. I si art. III pct. 1-31 din prezenta lege asigura transpunerea dispozitiilor art. 2 si 3 din Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE si 2009/138/CE in ceea ce priveste supravegherea suplimentara a entitatilor financiare care apartin unui conglomerat financiar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326 din 8 decembrie 2011.

Art. IV pct. 1 si 2 din prezenta lege asigura transpunerea dispozitiilor art. 1 pct. 1 si 2 din Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE si 2009/138/CE in ceea ce priveste supravegherea suplimentara a entitatilor financiare care apartin unui conglomerat financiar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326 din 8 decembrie 2011.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA PRESEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCUBucuresti, 21 octombrie 2013

Nr. 272