1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor

LEGE

privind asigurarea obligatorie a locuintelor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1 - Prezenta lege reglementeaza:

a) conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;

c) constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale.

 

Art. 2 - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Locuinta, locuinta sociala, locuinta de serviciu, locuinta de interventie, locuinta de necesitate, locuinta de protocol, casa de vacanta - au sensurile stabilite la art. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul locuintelor situate in condominii, prin locuinta se inteleg atat spatiile aflate in proprietate exclusiva, cat si cota parte din coproprietatea indiviza asupra spatiilor si a elementelor de constructii comune;

b) Dezastru Natural - cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii, daca se manifesta ca fenomene naturale;

c) Tipuri de Locuinte - Tipul A - constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal, ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic si Tipul B - constructie cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic;

d) Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale - inscrisul ce atesta incheierea contractului de asigurare a locuintei, identificata in continuare si prin abrevierea PAD, in temeiul caruia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, in conditiile si in limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze inscrise in polita sau in contractul de asigurare;

e) Poolul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale - societate comerciala de asigurare - reasigurare, constituita, prin asocierea societatilor de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte si a altor persoane juridice, in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor aprobate in aplicarea acestor legi, si identificata in continuare si prin abrevierea PAID;

f) Prima obligatorie - suma de bani pe care o plateste proprietarul unei locuinte, in calitatea sa de asigurat, ori imputernicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, in scopul contractarii unei asigurari de locuinte in conditiile prezentei legi;

g) Suma asigurata obligatoriu - limita maxima de despagubire care poate fi acordata de asigurator pentru daunele provocate constructiei, in functie de tipul locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, in conditiile prezentei legi.

h) Asigurarea de prim risc - pentru orice dauna care a intervenit pe parcursul valabilitatii unui contract de asigurare, cuantumul despagubirii se stabileste la nivelul pagubei efective, in limita sumei asigurate;

 

Art. 3 - (1) Constituirea sistemului de asigurare obligatorie a locuintelor in conditiile prezentei legi, se constata prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Incepand cu data la care se implinesc 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prin care se constata constituirea sistemului de asigurare obligatorie a locuintelor, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa-si asigure impotriva dezastrelor naturale, in conditiile prezentei legi, toate constructiile cu destinatie de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora, inregistrate in evidentele organelor fiscale.

(3) Obligatia incheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale revine persoanelor sau autoritatilor desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.

(4) In cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar, incheierea contractului de asigurare este in sarcina locatorului.

(5) In cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suporta din bugetele locale pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.

(6) In cazul constructiilor cu destinatie de locuinta aflate in coproprietate, se va incheia cate un singur contract de asigurare obligatorie in conditiile prezentei legi, pentru fiecare astfel de constructie in parte, indiferent de numarul coproprietarilor. In acest caz, se va plati o singura prima obligatorie iar procentul din aceasta, datorat de fiecare persoana coasigurata, se stabileste in raport de cota-parte din coproprietate care revine persoanei respective.

(7) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie numai cu asiguratorii asociati in PAID si care sunt autorizati sa incheie astfel de contracte, in conditiile stabilite prin normele emise in aplicarea prezentei legi si ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita in continuare CSA.

(8) Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata, precum si bunurile din interiorul locuintei.

Art. 4 - Elementele contractuale si conditiile de asigurare cuprinse in polita de asigurare, precum si criteriile de autorizare a asiguratorilor sunt cele prevazute la art.7 alin.(1), art. 27 alin.(1), precum si cele stabilite prin norme emise prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, denumita in continuare CSA.

CAPITOLUL II

Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale

Sectiunea 1

Suma asigurata obligatoriu si conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor

Art. 5 - (1) Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a :

a) 20.000 Euro, pentru fiecare locuinta de tip A;

b) 10.000 Euro, pentru fiecare locuinta de tip B;

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la alin.(1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt echivalentul in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii, a:

a) 20 Euro, pentru suma prevazuta la lit. a);

b) 10 Euro, pentru suma prevazuta la lit. b);

(3) Suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin ordin al presedintelui CSA care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Modificarea valorii sumelor prevazute la alin. (1) si (2) se poate face anual. Criteriile care pot sta la baza modificarii se stabilesc prin normele de aplicare ale prezentei legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.

(5) Incadrarea pe tipuri de locuinte, a locuintelor care prezinta in acelasi timp elemente specifice atat tipului A cat si tipului B, se face in conditiile stabilite prin norme emise de CSA, dupa criteriul ponderii materialelor de constructie.

Art. 6 - Riscurile care se asigura obligatoriu prin PAD sunt daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare dintre formele de manifestare ale dezastrului natural, astfel:

a) ca efect direct al producerii dezastrului natural, sau

b) ca efect indirect, prin cauze generate de producerea dezastrului natural.

Art. 7 - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in forma scrisa intre asiguratorii asociati in PAID si care sunt autorizati sa incheie astfel de contracte si proprietarul constructiei cu destinatia de locuinta si trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) suma asigurata trebuie sa fie egala cu cea asigurata obligatoriu, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, b);

b) riscurile asigurate prin contract trebuie sa cuprinda riscurile prevazute la art. 6.

(2) Termenii, conditiile si clauzele contractului de asigurare a locuintelor, referitoare la suma asigurata obligatoriu, prima obligatorie si riscurile prevazute la art. 6, denumite in continuare clauze obligatorii, sunt general valabile si obligatorii si se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al presedintelui CSA.

(3) PAD trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea/numele si sediul/domiciliul partilor contractante;

b) numele beneficiarului asigurarii;

c) tipul locuintei si adresa acesteia;

d) suma asigurata obligatoriu;

e) prima obligatorie si termenele de plata ale acesteia;

f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

g) numarul si titlul actului normativ in temeiul caruia s-a emis PAD, precum si numarul si data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 8 - Se considera indeplinita conditia existentei asigurarii obligatorii a locuintei in conditiile prezentei legi, atunci cand, in mod cumulativ:

a) prin PAD se asigura constructia cu destinatie de locuinta pentru suma asigurata obligatoriu;

b) PAD acopera riscurile prevazute la art. 6;

c) asiguratul a platit prima obligatorie.

Sectiunea a 2-a

Valabilitatea PAD

Art. 9 - (1) Asigurarea obligatorie a locuintelor intra in vigoare la ora zero a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie.

(2) Prima obligatorie se achita anual si integral.

(3) Asigurarea obligatorie a locuintelor se prelungeste automat in cazul platii anticipate a primei de asigurare, in aceasta situatie eliberandu-se o noua PAD.

(4) Asiguratul are posibilitatea de a nu uza de prevederile alin. (3), in cazul in care prin contractul de asigurare s-a convenit ca la expirarea PAD, asiguratorul sa emita o noua PAD pentru perioada urmatoare de asigurare.

Art. 10 - (1) In cazul in care o persoana dobandeste dreptul de proprietate asupra unei locuinte, aceasta este obligata sa verifice daca exista o PAD valabila. Daca locuinta este asigurata printr-o PAD noul proprietar are obligatia de a anunta in termen de 30 zile lucratoare de la autentificarea actului de proprietate asiguratorul care a emis PAD respectiva. Depasirea acestui termen atrage incetarea de drept a valabilitatii PAD, iar noul proprietar nu mai are dreptul la plata despagubirilor in baza asigurarii, daca un dezastru natural se produce in afara acestui termen.

(2) Asiguratorul anuntat in conditiile prevazute la alin. (1), despre schimbarea proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu are obligatia de a emite o noua PAD, cu datele de identificare ale noului proprietar, valabila pana la data expirarii celei eliberate fostului proprietar, si sa transmita in aceeasi zi bazei de date gestionate de PAID, modificarile survenite.

Art. 11 - Proprietarii de locuinte care, la data prevazuta la art. 3 alin. (2), au incheiate contracte de asigurare facultativa privind riscurile prevazute de prezenta lege, au obligatia de a incheia contractele de asigurare obligatorie a locuintelor in termen de 5 zile de la data expirarii contractelor de asigurare facultativa. Incepand cu aceeasi data, contractele de asigurare facultativa cu privire la locuinte se pot incheia numai pentru despagubirile care depasesc sumele asigurate obligatoriu, prevazute la art. 5 alin. (1) sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor.

Art. 12 - Persoana care devine proprietara a unei locuinte neasigurate pentru riscurile prevazute la art. 6, dupa implinirea termenului prevazut la art. 3, alin. (2), este obligata sa contracteze o PAD pentru acea locuinta, in termen de 5 zile lucratoare de la data de la care se afla in aceasta situatie.

Art. 13 - (1) Valabilitatea PAD inceteaza in cazul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obliga asiguratorul care a emis PAD, la rambursarea sumei corespunzatoare valorii primei obligatorii.

(2) Solicitantii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, au procedat la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul din riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii in cazul producerii riscului asigurat.

Sectiunea a 3-a

Prima de asigurare

Art. 14 - (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel putin 24 de ore inainte de expirarea valabilitatii PAD.

(2) Pentru locuintele sociale sau pentru persoanele care beneficiaza, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este in sarcina autoritatii locale care are in evidenta persoanele in cauza si se face direct in contul PAID, care pe baza listei transmise de autoritatea locala, emite politele de asigurare pentru persoanele mentionate mai sus.

(3) Plata primelor subventionate partial sau total se va face in contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinatie speciala de la bugetul de stat.

Art. 15 - (1) Din sumele incasate din primele obligatorii o cota parte, se transfera catre PAID, mai putin suma care se retine de catre asigurator cu titlu de comision, in conditiile reglementarilor in vigoare in domeniul asigurarilor.

(2) Comisionul incasat de asiguratorii autorizati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor, pentru asigurarea corespunzatoare PAD, nu poate depasi 10% din valoarea primei obligatorii incasate.

Sectiunea a 4 - a

Drepturi si obligatii ale asiguratului si asiguratorului

Art.16 - Prin polita de asigurare obligatorie a locuintelor, asiguratul, imputernicitul sau contractantul asigurarii, se obliga sa plateasca unui asigurator asociat in PAID si care este autorizat sa incheie polite de asigurare impotriva dezastrelor naturale, prima obligatorie, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, sa plateasca asiguratului, despagubirea rezultata din polita de asigurare obligatorie incheiata in conditiile prezentei legi si ale normelor emise de CSA in aplicarea prezentei legi.

Art. 17 Potrivit PAD, asiguratului ii revin urmatoarele obligatii si drepturi:

1. obligatii :

a) sa achite prima obligatorie in conditiile prezentei legi;

b) sa intretina locuinta asigurata in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;

c) sa ia, pe seama asiguratorului si potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor rezultate ca urmare a producerii riscului asigurat;

d) sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege.

2. drepturi:

a) sa incaseze despagubirea rezultata din polita de asigurare obligatorie in cazul producerii riscului asigurat obligatoriu;

b) sa incaseze despagubiri in cazurile in care, un pericol iminent de inundatie sau de alunecare de teren determina, dupa caz, necesitatea obiectiva de demolare a constructiei cu destinatie de locuinta, ori schimbarea amplasamentului acesteia.

Art. 18 - Potrivit PAD, asiguratorului ii revin urmatoarele obligatii si drepturi:

1. obligatii:

a) sa constate si sa evalueze prejudiciile, sa stabileasca cuantumul despagubirii si sa finalizeze dosarele de dauna in termenele si conditiile stabilite in conformitate cu normele emise de catre CSA in aplicarea prezentei legi;

b) sa plateasca despagubirile in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii de la PAID a sumelor necesare;

c) sa micsoreze, dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire;

d) sa emita o noua PAD cu datele de identificare ale noului proprietar, valabila pana la data expirarii celei eliberate fostului proprietar, in cazul in care este anuntat despre schimbarea proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu;

e) sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege.

2. drepturi:

a) sa retina comisionul din valoarea primei obligatorii platite, in cuantumul prevazut de prezenta lege si in conditiile reglementarilor in vigoare in domeniul asigurarilor;

b) sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 30 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la art. 20 nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv marimea si intinderea prejudiciului.

Sectiunea a 5-a

Obligatiile autoritatilor administratiei publice locale

Art. 19 - (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor furniza PAID lista tuturor constructiilor cu destinatia de locuinta, inclusiv cele cu destinatie de locuinta sociala, amplasate in unitatea administrativ-teritoriala in cauza, specificand numele si prenumele sau denumirea proprietarului si, dupa caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscala al acestuia, numarul din registrul de rol nominal unic si din registrul agricol. Actualizarea se va face in termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuintei sau, dupa caz, a datelor de identitate ale acestuia.

(2) PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare.

(3) Primarul, prin compartimentul de specialitate al acestuia, va trimite in termen de 3 zile de la data primirii listei scrisori de instiintare cu confirmare de primire catre debitori; contravaloarea acestor trimiteri postale se va debita trimestrial catre PAID.

(4) In cazul proprietarilor de constructii cu destinatia de locuinta care declara si o adresa de posta electronica personala PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neincheierea PAD. In mesajul electronic se vor mentiona valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis si catre compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritoriala unde se afla cladirea in cauza, daca exista conditii tehnice de primire a mesajului respectiv.

(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD si a persoanelor care beneficiaza de subventionarea partiala sau totala a primei, se pune la dispozitia asiguratorilor autorizati, de catre PAID. Costul accesarii listei si categoriile de informatii disponibile se stabilesc prin regulament de catre PAID, cu aprobarea CSA.

Sectiunea a 6-a

Cererile de despagubire, constatarea daunelor si plata despagubirilor

Art. 20 - (1) Cererea de despagubire, in cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, se poate face numai de catre beneficiarii PAD.

(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD urmatoarele categorii de persoane:

1. in cazul persoanelor fizice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatie de locuinta asigurate in conditiile prezentei legi:

b) persoanele desemnate expres in PAD ca beneficiari, de catre proprietarii prevazuti la lit.(a);

c) succesorii legali si/sau testamentari ai persoanelor prevazute la lit.(a) in cazul in care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul succesoral, daca nu exista beneficiar desemnat potrivit lit. b).

2. in cazul persoanelor juridice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatie de locuinta asigurate in conditiile prezentei legi;

b) in cazul locuintelor prevazute la art. 3 alin. (3), persoanele sau autoritatile desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.

(3) In cazul in care beneficiarii prevazuti la alin. (2) pct. 1, lit. a) sunt minori, cererile de despagubire se fac in numele acestora de catre reprezentantii legali desemnati in conditiile legii.

Art. 21 - (1) Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si stabilirea cuantumului despagubirii se fac de catre asiguratorul care a eliberat PAD, in conformitate cu normele emise de catre CSA in aplicarea prezentei legi.

(2) In cazul proprietarilor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza direct PAID si, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se poate face si de catre o societate anume desemnata, in mod transparent, de catre PAID, pe baza unor criterii obiective stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, emise de CSA, care sa garanteze egalitatea de tratament intre asiguratori.

(3) Constatarea si evaluarea prejudiciilor precum si finalizarea dosarelor de dauna se va face in termenele si conditiile stabilite de CSA prin normele de aplicare a prezentei legi.

(4) Plata despagubirilor se va face de catre societatea care a efectuat constatarea si evaluarea in termenul prevazut prin normele de aplicare a prezentei legi, emise de CSA.

(5) Pentru neplata la termen a despagubirilor se vor calcula penalitati care se platesc persoanei asigurate in conditiile si cuantumul stabilite de CSA.

(6) Sumele cuvenite ca despagubire pot fi consemnate in conturi bancare deschise de beneficiarii asigurarii sau in numerar.

(7) Despagubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD, nu pot depasi valoarea sumei asigurate obligatoriu.

(8) PAID deconteaza asiguratorilor autorizati numai cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu.

Art. 22 - (1) Asiguratorii autorizati vor plati asiguratilor numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire a prejudiciilor cauzate de producerea riscului asigurat, in limita sumei totale asigurate prin PAD.

(2) Atestarea existentei situatiilor in care se acorda despagubiri daca un pericol iminent de inundatie sau de alunecare de teren, determina, dupa caz, necesitatea obiectiva de demolare a constructiei cu destinatie de locuinta, ori schimbarea amplasamentului acesteia, precum si daca in urma producerii riscului asigurat a devenit imposibila folosirea constructiei respective si este necesara, dupa caz, demolarea, dezmembrarea sau mutarea in alt loc a acesteia, se face de catre comitetul judetean pentru situatii de urgenta.

Art. 23 - Dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma asigurata ramasa.

Art. 24 - Asiguratorii au dreptul sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 30 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la art. 20 nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea prejudiciului.

Art. 25 - Pentru riscurile prevazute la art. 6, sumele platite de asigurator asiguratului cu titlu de despagubire in baza PAD, se constituie dupa cum urmeaza:

a) valoarea asigurata obligatoriu sau, dupa caz, parte din aceasta, corespunzatoare valorii pagubei, se incaseaza de asigurator de la PAID, in conformitate cu normele de aplicare a prezentei legi, emise de CSA ;

b) calculul despagubirii pentru suma asigurata prin PAD se va face pe baza asigurarii de prim risc.

Art. 26 - (1) Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile prezentei legi nu beneficiaza, in cazul producerii unuia din dezastrele naturale care fac obiectul prezentei legi, de nici un fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local, pentru prejudiciile produse locuintelor.

(2) Persoanele fizice despagubite in conditiile prezentei legi pentru pagubele rezultate in urma producerii unui dezastru natural, nu beneficiaza de prevederile Legii locuintei, nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea locuintelor sociale.

Sectiunea a 7-a

Locuintele din condominii

Art. 27 - (1) Pentru condominiile in care sunt cel putin patru apartamente, elementele de constructii, spatiile si utilitatile fiind in proprietate indiviza comuna, asociatia de proprietari poate contracta o singura asigurare obligatorie pentru intreaga cladire, caz in care se emite o singura PAD, in beneficiul acesteia, in cazul in care toti proprietarii accepta aceasta alternativa. In acest caz, asociatia de proprietari este asimilata categoriei de beneficiari prevazuta la art. 20 alin. (2) pct. 2, lit. b).

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuinta in parte iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoana coasigurata, se stabileste in raport de numarul de locuinte aflate in proprietatea acesteia, respectiv in functie de cota-parte care revine persoanei respective, din locuinta aflata in coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor platite de asigurator cu titlu de despagubire in cazul producerii riscului asigurat, se stabileste prin regulament-cadru emis in acest sens de CSA.

CAPITOLUL III

Constituirea, atributiile, organizarea si functionarea PAID

Art. 28 - (1) In vederea gestionarii asigurarii obligatorii impotriva dezastrelor naturale a locuintelor se constituie PAID.

(2) PAID are urmatoarele atributii:

a) contracteaza reasigurarea pentru societatile de asigurare autorizate sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor;

b) administreaza baza de date privind evidenta constructiilor cu destinatia de locuinta care trebuie asigurate obligatoriu, precum si a celor asigurate;

c) indeplineste functia de centru de coordonare a activitatii de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii unui dezastru natural, desfasurate de societatile de asigurari autorizate.

(3) In ceea ce priveste statutul de societate de asigurare-reasigurare activitatea PAID este supusa reglementarii si supravegherii CSA, in conditiile legii.

(4) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul conform al CSA, regulamente privind organizarea si functionarea societatii, inclusiv relatia dintre societatile de asigurare autorizate si PAID, fluxurile financiare si de informatii si orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru functionarea societatii in conditiile prezentei legi.

(5) Atributiile Consiliului de administratie al PAID se stabilesc in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 29- (1) Pot fi actionari ai PAID persoanele juridice care sunt autorizate sa incheie polite de asigurare impotriva dezastrelor naturale, in conditiile prevazute de Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare si de Normele prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, emise in aplicarea legii.

(2) Ulterior constituirii PAID, asiguratorii care indeplinesc conditia prevazuta la alin. (1) au dreptul de a deveni actionari la aceasta societate in aceleasi conditii cu actionarii PAID care au calitatea de asiguratori autorizati sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte.

(3) Pot dobandi calitatea de actionari la PAID si alte persoane juridice care nu au calitatea de asiguratori ce indeplinesc conditia prevazuta la alin. (1), in conditiile aprobate de Adunarea generala a actionarilor, la propunerea Consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 30 - (1) Un actionar poate detine cel mult 15% din actiunile PAID sau din drepturile de vot in cadrul Adunarii generale a actionarilor.

(2) PAID va plati actionarilor dividende, din profit, daca acesta exista, pentru capitalul varsat la constituirea acestuia.

Art. 31 - (1) Pe langa consiliul de administratie al PAID din care face parte si un reprezentant al CSA, se constituie un consiliu consultativ, in care se discuta deciziile PAID si care pot formula propuneri privind activitatea desfasurata de PAID, avand in componenta:

a) un reprezentant al Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;

b) un reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

c) un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;

d) cate un reprezentant al urmatoarelor structuri asociative: Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania;

e) cate un reprezentant al ligilor legal constituite ale asociatiilor de proprietari.

(2) Reprezentantii prevazuti la alin. (1) lit. a) - c) se desemneaza prin ordine ale conducatorilor institutiilor respective.

 

Art. 32 - Conducerea executiva a PAID se exercita de un director general si un director general adjunct, care trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite de Consiliul de administratie si care vor fi supusi aprobarii prealabile a CSA.

Art. 33 - Persoanele semnificative trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute in normele emise de CSA in aplicarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 34 - (1) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare in vederea acordarii despagubirilor in cazul producerii riscurilor asigurate obligatoriu se constituie la nivelul PAID Fondul de risc la dezastre naturale, care se alimenteaza din sumele transferate de catre asiguratori in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1), precum si din alte surse de venit legal constituite si din care asiguratorii vor plati sumele prevazute la art. 25 lit. a).

(2) Disponibilitatile PAID pot fi plasate la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice ori in alte instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV

Contraventii

Art. 35 - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:

a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazuta la art.3 alin. (2), cu exceptia cazurilor in care persoanele respective se afla in situatia prevazuta la art. 11 sau nu a expirat perioada prevazuta la art. 38;

b) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazuta la art. 11;

c) - nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazuta la art. 12;

d) refuzul asiguratorului autorizat, de a incheia, la cererea unui proprietar de locuinta, contractul de asigurare obligatorie a locuintelor, in conditiile prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - c) se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei iar contraventia prevazuta la alin. (1) lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de acestia, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) - c), respectiv de catre personalul anume desemnat din cadrul CSA, in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. d).

(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V

Sustinerea financiara a PAID

Art. 36 - (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa contracteze imprumuturi pentru:

a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi cat si pentru completarea, dupa caz, a diferentei pana la nivelul primei de reasigurare cuvenita pentru fiecare din urmatorii patru ani;

b) suplimentarea Fondului de risc la dezastre naturale in cazul unor dezastre naturale in care pierderile depasesc capacitatea sistemului de a efectua plata tuturor despagubirilor.

(2) Conditiile de contractare a imprumuturilor mentionate la alin. (1) vor fi stabilite ulterior, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(3) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa acorde sumele contracte in baza alin. (1), prin incheierea cu PAID a unor acorduri subsidiare de imprumut.

(4) Rambursarea imprumuturilor se efectueaza din sursele proprii ale PAID.

Art. 37 - Autoritatile administratiei publice centrale si locale vor prevedea in bugetul anual, sumele necesare platii primei obligatorii pentru locuintele aflate in proprietatea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 38- Pentru primul an, proprietarii de constructii cu destinatia de locuinta sunt obligati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor pana la expirarea unei perioade de un an de la data implinirii termenului prevazut la art. 3 alin. (2), cu exceptia persoanelor prevazute la art. 11.

Art. 39 - Pentru anul 2007, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevazute la art. 19 alin. (1) catre PAID, dupa cum urmeaza:

a) in cazul oraselor/municipiilor, in termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei CSA prevazuta la art. 3 alin. (1);

b) in cazul comunelor, in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei CSA prevazuta la art. 3 alin. (1).

Art. 40 - In aplicarea prezentei legi CSA va emite norme privind:

a) criteriile de autorizare a asiguratorilor pentru incheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuintelor;

b) forma si clauzele cuprinse in PAD;

c) stabilirea comisioanelor care se incaseaza in conditiile legii;

d) conditiile cedarii in reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;

e) constituirea rezervei pentru constatarea daunelor asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuintelor;

f) constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor;

g) aspectele pentru care prezenta lege prevede in mod expres ca se reglementeaza pe aceasta cale.

Art. 41 - In vederea indeplinirii in conditii cat mai bune a atributiilor care ii revin conform prezentei legi, PAID va incheia protocoale de colaborare cu structurile asociative prevazute la art. 31, lit. d), precum si cu alte autoritati, institutii sau asociatii a caror contributie la realizarea scopului urmarit de prezenta lege se apreciaza ca fiind necesara.

Art. 42 - Prezenta lege se completeaza, in mod corespunzator, cu legislatia comerciala si cu cea din domeniul asigurarilor si reasigurarilor, respectiv a sistemului de asigurari.

Art. 43 - Actele normative care trebuie emise in aplicarea prezentei legi, se adopta de catre autoritatile responsabile in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.

Art. 44 - Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.