1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: Monitorul Oficial Nr. 1010 din 15 noiembrie 2005

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, cu urmatoarele modificari:

1.La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
" (2) Comisiile reunite pentru buget, finante si banci si cele de munca si protectie sociala ale Senatului si Camerei Deputatilor intocmesc si supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidati, nominalizand totodata candidatul pentru functia de presedinte si pentru cea de vicepresedinte."

2.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 4
Membrii Consiliului Comisiei si directorul general trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si cu o experienta de cel putin 5 ani in activitatea financiar-bancara de asigurari si reasigurari, investitii, juridica, legislativa sau executiva din domeniul pensiilor;
b) sa aiba onorabilitatea necesara pentru a ocupa aceste functii;
c) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
d) sa nu fie membri, atat ei, cat si membrii familiilor lor, in nici un consiliu de administratie si nici actionari semnificativi ai societatilor comerciale care au vreo legatura comerciala si/sau juridica cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;
e) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale care, sub orice forma, si-a incetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fata de terti sau care a fost declarata in stare de faliment;
f) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar si in cel fiscal;
g) sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
h) sa nu fie sot si nici ruda pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

3.La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
" Art. 8
(1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data."

4.La articolul 8, alineatul (2) se abroga.

5.Articolul 9 se abroga.

6.La articolul 10, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
" (3) Conducerea executiva a Comisiei este asigurata de un director general numit, in conditiile legii, prin hotarare a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului."

7.La articolul 10, alineatul (4) se abroga.

8.La articolul 12 alineatul (1), litera a) se abroga.

9.La articolul 17, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
" (5) Excedentul bugetului Comisiei se reporteaza in anul urmator."

10.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 18
Cel tarziu pana la data de 31 mai a fiecarui an Comisia trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finante si banci si celor de munca si protectie sociala ale Senatului si Camerei Deputatilor, raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute in sedinta comuna a Camerelor."

11.La articolul 30, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
" Art. 30
(1) Membrii Consiliului Comisiei, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, primesc o indemnizatie pentru fiecare sedinta la care sunt prezenti."

12.Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 31
Salarizarea presedintelui, a vicepresedintelui, a directorului general si a personalului de specialitate al Comisiei se stabileste prin hotarare a Consiliului Comisiei."

13.La articolul 34, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
" (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei."

14.Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 35
Sumele provenite din amenzi se fac venituri la bugetul Comisiei."

15.Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 37
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru numeste, cu avizul Consiliului Economic si Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea si dezvoltarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pana la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei.
(2) Directorul general interimar se subordoneaza secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedinte al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si are autoritatea necesara pentru gestionarea fondurilor provenite din imprumutul Bancii Mondiale 4616 RO destinat finantarii Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, subcomponenta privind infiintarea unei Comisii de supraveghere a sistemului de pensii private."

16.Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 39
In termenul prevazut la art. 38 Comisia aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare."

17.Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 42
(1) In Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupationale", cap. VII "infiintarea si autorizarea fondurilor de pensii ocupationale", cap. IX "Constituirea, autorizarea si functionarea administratorilor" si cap. XIX "Dispozitii tranzitorii si finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cap. XIX "Supraveghere si control" si art. 174 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga."Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIUDECRET nr. 1066 din 9 noiembrie 2005 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata,
Presedintele Romaniei decreteaza:

Articol unic
Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRESEDINTELE ROMANIEI
TRAIAN BASESCU